Terug naar nieuws

Verbod op laagcalorisch – Groningen - gas voor 9 grootverbruikers

VEMW bereidt zienswijze op wetsvoorstel EZK voor

Gassen Wet- en regelgeving19 maart 2019Karin Burghouwt

Het ministerie van EZK heeft een wetsvoorstel ter consultatie voorgelegd dat een verbod oplegt aan de 9 grootste verbruikers van laagcalorisch gas, ook wel Groningengas genoemd. Dit verbod maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen om de gaswinning in Groningen fors te reduceren. VEMW bereidt een zienswijze voor met speciale aandacht voor de rechten van de gas grootverbruikers en de proportionaliteit van de inbreuk die dit wetsvoorstel maakt op hun rechtspositie.

Verbodsbepaling
De minister plaatst het verbod voor een specifieke groep marktpartijen, namelijk de 9 grootste G-gasverbruikers, naast de Europese Verordening die de toegang tot de gasmarkt regelt. De minister stelt dat de Staat ter borging van het algemeen belang (het gebruik van) eigendom mag reguleren - en beperken - als voldaan is aan een legaliteitstoets (wetsvoorstel), legitimiteitstoets (veiligheid Groningen) en evenredigheidstoets (gekozen maatregel minst vergaand).

Kostenverdeling
Het wetsvoorstel geeft landelijk gasnetbeheerder GTS een nieuwe taak, namelijk de omschakeling van de 9 grootste aansluitingen naar hoogcalorisch gas (H-gas). De kosten die GTS hiervoor moet maken in het landelijk net worden volgens het wetsvoorstel verwerkt in de tarieven. Ieder van de 9 bedrijven heeft de mogelijkheid – overigens binnen het bestaande wettelijke kader - te kiezen voor louter afschakeling, waarbij zij van G-gas overschakelen op een duurzame energiebron. In het wetsvoorstel is de mogelijkheid opgenomen om een ontheffing te krijgen voor een bepaalde, eindige periode die nodig kan zijn om tot ‘een stabiel verbruik van energie uit een alternatieve bron dan gas’ te komen. De minister kan een Ministeriële Regeling inzetten met aanvullende beperkingen, maatregelen en eisen.

Nadeelscompensatie
Afgelopen jaar heeft de minister een budget van 75 mln euro opgenomen in zijn meerjarenbegroting voor nadeelscompensatie voor de groep van 9 bedrijven die geacht worden – en volgens het wetsvoorstel moeten – afschakelen. Uitgangspunt in het wetsvoorstel is niet dat alle aangewezen 9 grootste verbruikers nadeelscompensatie krijgen voor de kosten die zij zonder dit politieke besluit om de winning van Groningengas drastisch af te bouwen nooit hadden gemaakt. Volgens het voorstel zijn de kosten die een afnemer maakt voor rekening van hemzelf, en alleen indien deze kosten uitstijgen boven hetgeen als een ‘normaal ondernemersrisico’ moet worden aangemerkt, en als ‘onevenredige schadelast’ zijn te beschouwen, kan een afnemer een verzoek ter compensatie indienen.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “gelet op de belangrijke en fundamentele vragen die het wetsvoorstel oproept, alleen al als het gaat om de invulling van de verbodsbepalingen, de kostenverdeling en de sterk uitgeklede nadeelscompensatie regeling zullen wij in overleg met onze achterban een zienswijze voorbereiden, waarbij onze speciale aandacht uitgaat naar de rechten van de gas grootverbruikers en de proportionaliteit van de inbreuk die dit wetsvoorstel maakt op hun rechtspositie.”