Terug naar nieuws

PBL: voorgestelde maatregelen goede basis voor Klimaatakkoord!

Uitwerking van maatregelen cruciaal voor bereiken doelstelling

Klimaat 13 maart 2019Thessa de Ridder

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) hebben hun effectenrapportage i.c. doorrekeninggepresenteerd van de maatregelen die zijn opgenomen in het ontwerp-Klimaatakkoord. Zij verwachten in 2030 een afname van de CO2-uitstoot van 31 – 52 Mton. De opgave van 48,7 Mton (49 procent reductie t.o.v. 1990) valt net binnen de bandbreedte, maar wordt waarschijnlijk niet gehaald. De nationale kosten van de voorstellen in 2030 vallen met 1,6 – 1,9 mrd euro beduidend lager uit dan geraamd op basis van het hoofdlijnenakkoord in 2018. Het ontwerpakkoord is volgens het PBL een goede basis voor het afsluiten van een klimaatakkoord. PBL adviseert op die basis aan de slag te gaan en de onzekerheden en onduidelijkheden die er nu zijn aan te pakken in de uitwerking.

Doorrekening
De rekenmeesters stellen vast dat de lijst van maatregelen die is opgenomen in het ontwerp Klimaatakkoord een beschrijving geeft van activiteiten die genoeg zijn om de effecten zinvol te kunnen berekenen. Met een bandbreedte in uitkomsten, omdat de maatregelen variëren van vaag tot precies. Omdat de opgave van 48,7 Mton CO2-reductie helemaal bovenin de bandbreedte van 31-52 Mton zit, geeft het PBL aan dat “het ontwerpakkoord kan leiden tot grote stappen in de energietransitie, maar er is nog veel werk aan de winkel: er moeten (politieke) keuzes gemaakt worden waarmee onzekerheden over het precieze effect van de voorgestelde maatregelen afnemen.”

Industrie
De opgave voor de industrie is een CO2-reductie van 14,3 Mton in 2030. De bandbreedte waar het CPB op uitkomt is 6-13,9 Mton, uitgaande van het in 2017 vastgestelde NEV-basisplan. Wanneer gerekend wordt met actuele prijzen voor energie en CO2 is de bandbreedte 6-18 Mton, en komt de doelstelling van 14,3 Mton duidelijk binnen bereik. Een nationale heffing op CO2-emissie, die geen onderdeel van de plannen is, neemt de onzekerheden niet weg en leidt ook niet tot een andere kostenverdeling.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “het Planbureau geeft aan dat het ontwerp Klimaatakkoord een goede basis is om de beoogde klimaatdoelstellingen te halen. Voor het daadwerkelijk realiseren van de doelstelling is de uitvoering van de maatregelen essentieel. De rekenmeesters zien in het ontwerp de beste basis om onzekerheden in de tijd, en onduidelijkheden in die uitvoering weg te nemen. De ontwikkeling van de CO2-prijs is een van de grootste onzekerheden. Hierin kan het kabinet een rol spelen door in EU-verband afspraken te maken. De onduidelijkheden hebben voor de industrie onder meer betrekking op de precieze uitwerking van maatregelen zoals de infrastructuur voor het transport en de opslag van CO2 (CCS), en de inrichting van een bonus-malus regeling. Hier zullen concretere en duidelijkere afspraken over gemaakt moeten worden. Veel werk aan de winkel dus, én, niet onbelangrijk: het is mogelijk de doelstellingen te halen op basis van de afspraken die de bijna 150 organisaties met het ontwerp Klimaatakkoord op tafel hebben gelegd.”