Terug naar nieuws

Netbeheerders: systeemintegratie essentieel voor energiesysteem 2050

VEMW pleit voor structureel proces met inbreng relevante partijen

Elektriciteit Gassen Netwerken19 februari 2019Thessa de Ridder

De landelijke netbeheerders TenneT en Gasunie presenteerden afgelopen vrijdag de Infrastructure Outlook 2050: een eerste gezamenlijke studie naar het toekomstige energiesysteem van Nederland en Duitsland. De studie onderzoekt wat er nodig is om de elektriciteits- en gasinfrastructuur doelmatig te laten functioneren gegeven de realisatie van de klimaatdoelstellingen voor 2050. Wat blijkt? Gas en elektriciteit vullen elkaar goed aan in de toekomst. VEMW pleit voor een structureel proces met borging van de inbreng van gebruikers waaronder de industrie.

Systeemintegratie
Het stijgende aandeel hernieuwbare energie zorgt voor veranderingen in het energiesysteem, zoals toenemende aanbodschommelingen in het net, zowel qua capaciteit als locatie. Om de betrouwbaarheid van het net te borgen is nauwe samenwerking tussen elektriciteits- en gasstructuren noodzakelijk, concluderen TenneT en Gasunie. Door deze systeemintegratie zullen er nieuwe mogelijkheden voor transport en opslag ontstaan. Zo kan gas in grote volumes worden opgeslagen, waardoor er in periodes van een lagere elektriciteitsproductie de hoge energievraag toch wordt opgevangen. Waterstof kan een belangrijke rol spelen. Power-to-gas (P2G), het maken van waterstof uit zon- of windenergie is in potentie een belangrijke nieuwe energiebron én een manier om meer flexibiliteit in het energiesysteem te creëren.

De studie baseert zich op verschillende toekomstscenario’s die ieder een ander beleidsniveau hanteren: lokaal, nationaal en internationaal. Alle scenario’s laten zien dat de behoefte aan elektriciteitstransport flink kan toenemen als gevolg van elektrificatie. Eén van de conclusies van de studie is daarom dat de uitbreiding van netten voor elektriciteitstransport noodzakelijk is, maar dat de omvang mede afhankelijk is van de toepassing en locatie van P2G. Juiste prikkels voor het gebruik van P2G worden dan ook essentieel genoemd om efficiënt netbeheer mogelijk te maken.

Vervolgstappen
In het ontwerp-Klimaatakkoord is afgesproken dat TenneT en Gasunie een lange-termijn infrastructuurverkenningen uitvoeren voor de periode 2030-2050. Deze studie kan dan ook als voorbereiding worden beschouwd voor uitvoering van de afspraak van de sectortafel Elektriciteit, één van de vijf onderhandelingstafels voor het klimaatakkoord. TenneT en Gasunie willen nu volgende stappen zetten en samen met de regionale netbeheerders aan een vervolg werken: een integrale infrastructuurverkenning voor 2030-2050. Deze moet in 2021 af zijn en dient de bevindingen uit de Regionale Energie Strategieën (RES) mee te nemen. De RES is een regionaal samenwerkingsverband voor de ruimtelijke inpassing van de energietransitie.

Algemeen directeur Hans Grünfeld, die namens VEMW betrokken is bij de sectortafel Elektriciteit: “VEMW is verheugd over het initiatief van TenneT en Gasunie en wij hebben de studie dan ook met grote belangstelling bekeken. Systeemintegratie is een veelbelovende aanpak om de transitie van ons energiesysteem op de meest doelmatige wijze te laten plaatsvinden. Naast de integratie van elektriciteit en gas is ook de sectorintegratie van energie en industrie hierbij noodzakelijk. Industriële en andere gebruikers bepalen voor een groot deel de (stijgende) vraag naar energie. Tegelijkertijd beïnvloeden de keuzes die hierbij gemaakt worden in belangrijke mate de beschikbaarheid van flexibiliteit van het toekomstige energiesysteem. Omgekeerd beïnvloeden de infrastructurele keuzes de mogelijkheden die gebruikers hebben in hun transitie. Het is daarom essentieel dat het proces van infrastructuurverkenning zorgvuldig plaatsvindt, met waarborgen voor de structurele inbreng vanuit de industrie en andere gebruikers. Wij zien met belangstelling uit naar de voorstellen van TenneT en Gasunie hiervoor .”