Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Samenvatting openbare consultatie marktordening waterstof

  Deze samenvatting strekt tot doel om een evenwichtig inzicht te geven in de verschillende opvattingen die respondenten hebben rondom de verschillende thema’s die spelen bij marktordening voor waterstof.
  23 maart 2022
  Waterstof MarktRapport
 2. MIA Vamil Brochure en Milieulijst 2022

  De overheid wil investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen stimuleren. Het ministerie van I&W en het ministerie van Financiën heben via twee investeringsregelingen het investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen extra aantrekkelijk gemaakt.
  22 maart 2022
  Klimaat Beleid en toezichtHandleiding
 3. Kamerbrief I&W over het Nationaal Waterprogramma 2022-2027

  Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat namens de ministers van Natuur en Stikstof en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
  21 maart 2022
  Klimaat Drinkwater Zoetwater Beleid en toezichtKamerbrief, Rapport
 4. Brief minister van EZK inzake openstelling SDE++ 2022

  In deze brief een toelichting op de CO₂-afvang en opslag (CCS), hernieuwbare elektriciteit, warmte en biogrondstoffen, de SDE++ in 2023, resultatenSDE++ in 2021 en de uitgevoerde second opinion van de ETS-prijsraming en de bredere herziening van de prijsramingen voor de SDE++.
  18 maart 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, SubsidieKamerbrief
 5. Verbeteringen van meetprocessen voor grootverbruikaansluitingen elektriciteit

  Het codebesluit betreft procesverbeteringen voor meetgegevens van grootverbruikaansluitingen elektriciteit. Het betreft aanpassingen in de Informatiecode elektriciteit en gas, de Netcode, de Meetcode en de Begrippencode elektriciteit
  17 maart 2022
  Elektriciteit Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 6. Kamerbrief EZK inzake leveringszekerheid gas winter 2022 en verder (BH-G)

  Brief over leveringszekerheid winter (22/23), besparingsmogelijkheden, het Bescherm-en Herstelplan Gas (BH-G), de langeretermijn aanpak richting 2030, de oliemarkt en de Commissie mededeling REPower EU.
  14 maart 2022
  Gassen Beleid en toezicht, MarktKamerbrief
 7. Eindadvies basisbedragen SDE++ 2022

  De SDE++ is een subsidieregeling waarmee exploitatiesteun wordt gegeven aan projecten die leiden tot een reductie van de uitstoot van broeikasgassen. In dit rapport staat het antwoord van het PBL op de adviesvraag van EZK.
  11 maart 2022
  Klimaat Besparing, SubsidieRapport
 8. Handreiking legionellapreventie in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties

  Handreiking Legionellapreventie in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties. Rapport KRW i.o.v. het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  
  10 maart 2022
  Afvalwater Legionella Beleid en toezichtHandleiding, Rapport
 9. Geschilbesluit 'use it or lose it' en juridische eigendom Zonnepark Bergweg en Enexis

  Besluit van de ACM over het verzoek tot geschilbeslechting van Zonnepark Bergweg Mariahoop over de aan het in artikel 24 van de Elektriciteitswet 1998 bedoelde aanbod verbonden voorwaarde van Use-It-Or-Lose-It en over de voorwaarde tot het overdracht van het juridische eigendom.  
  2 maart 2022
  Elektriciteit Wet- en regelgevingGerechtelijke uitspraak
 10. VEMW E&W Update 1 2022

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 maart 2022
  Afvalwater Gassen Koelwater Lozing en onttrekking Beleid en toezicht, Markt, Prijzen en tarievenE&W Update
 11. VEMW Inbreng Market structuring Hydrogen

  Van 15 februari tot en met 18 maart 2022 heeft EZK belanghebbende in de gelegenheid gesteld om hun visie te geven op de ordening van de waterstofmarkt. 48 partijen deelgenomen, waaronder VEMW. Van de reacties is een samenvatting gemaakt.
  1 maart 2022
  Waterstof Beleid en toezicht, MarktPresentatie
 12. Eerste advies Beleidstafel wateroverlast en hoogwater

  Nationale ramp aanleiding voor dit advies.
  1 maart 2022
  Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 13. ACER Decision on the amendment of the pricing methodology: Annex I

  Amendment to the methodology for pricing balancing energy and cross-zonal capacity used for the exchange of balancing energy or operating the imbalance netting process.
  25 februari 2022
  Elektriciteit Gassen Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 14. Staatscourant mededeling terinzagelegging verzoek TenneT

  Zaaknummer ACM ACM/22/176838, afwijking termijnen TenneT inzke uitwisseling balanceringsenergie
  25 februari 2022
  Elektriciteit NetwerkenGerechtelijke uitspraak
 15. Brief minister van EZK inzake Aanpak project Delta Corridor

  Inrichting programmaorganisatie in samenwerking met provincies en gemeenten, ter voorbereiding op meerdere planfases en mogelijke mitigatiemaatregelen bij de inpassing van een buisleidingencorridor tussen de haven van Rotterdam, Moerdijk, Venlo, Chemelot en Noordrijn-Westfalen Duitsland. Zie oo...
  18 februari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief
 16. MKB-toets voorstellen watersysteemheffing

  Ministerie van I&W
  2 februari 2022
  Industriewater Proceswater Beleid en toezichtHandleiding
 17. MKB-toets voorstellen zuiveringsheffing

  Ministerie van I&W
  2 februari 2022
  Afvalwater Zuivering Beleid en toezichtHandleiding
 18. Nationaal crisisplan elektriciteit 2021

  Het Nationaal Crisisplan Elektriciteit (NCP E) is een leidraad om op hoofdlijnen snel inzicht en overzicht te bieden in afspraken op nationaal niveau inclusief aansluiting en samenwerking met betrokken publieke en private partners.
  1 februari 2022
  Elektriciteit Beleid en toezichtRapport
 19. Nationaal crisisplan gas 2021

  Het plan is een leidraad en beschrijft op hoofdlijnen de crisisaanpak op rijksniveau, de samenwerking en aansluiting met betrokken publieke en private partners en netwerken op internationaal en regionaal niveau.
  1 februari 2022
  Gassen Beleid en toezichtRapport
 20. Nationaal crisplan elektriciteit

  Ons elektriciteitsnet vormt de ruggengraat van onze moderne maatschappij. Geen elektriciteit uit de stopcontacten voor een langere tijd, lijkt soms ondenkbaar. Maar elektriciteitsuitval kan grote maatschappelijke effecten veroorzaken. Dit werd duidelijk bij de elektriciteitsuitval in 2019 in het ...
  1 februari 2022
  Elektriciteit Beleid en toezichtRapport