Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Kamerbrief Voortgang bescherm en herstelplan gas (BH-G) en gasleveringszekerheid

  Deze brief richt zich op de leveringszekerheid van de hoeveelheid gas die nodig is en de maatregelen die het kabinet voorbereidt voor een situatie waarin er onverhoopt niet voldoende gas is om aan de vraag in Nederland te voldoen.
  9 september 2022
  Gassen Beleid en toezicht, LeveringKamerbrief
 2. Rapport Tennet "Analyse beschikbare transportcapaciteit voor afname van elektriciteit m.b.v. congestiemanagement in Limburg"

  In dit onderzoek heeft TenneT de vraag naar transportcapaciteit (op 9 juni) en de aanwezige transportcapaciteit geanalyseerd en de eventuele mogelijkheden voor de toepassing van congestiemanagement in Limburg onderzocht.
  9 september 2022
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 3. Rapport Ecorys "Right to challenge"

  Dit rapport onderzoekt hoe het "Right to Challenge-principe" of uitdaagrecht, zou kunnen worden toegepast voor situaties rondom het Nederlandse elektriciteitsnet.
  9 september 2022
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 4. Kamerbrief Transportschaarste op het elektriciteitsnet

  Informatie over de transportschaarste op het elektriciteitsnet en de acties die de minister wil ondernemen om verlichting te bieden.
  9 september 2022
  Elektriciteit NetwerkenKamerbrief
 5. Netbeheer nederland "Factsheet Opschaalbare oplossingen voor transportschaarste"

  Dit factsheet presenteert de meest kansrijke oplossingen voor transportschaarste die breed uitgerold kunnen worden en is ter uitnodiging om transportschaarste gezamenlijk aan te pakken en de toepassing van nieuwe oplossingen te versnellen.
  1 september 2022
  Elektriciteit NetwerkenPresentatie
 6. Rapport CE Delft "Elektrificatie en vraagprofiel 2030"

  TenneT wil de energietransitie versnellen door jaarlijks een E-Top te laten plaatsvinden. Op de E-Top 2019 zijn twee thema’s geselecteerd om verder uit te diepen in een werkgroep ten behoeve van de E-TOP 2020. Dit rapport beschrijft het resultaat van de werkgroep ‘Elektrificatie en he...
  1 september 2022
  Elektriciteit Markt, Emissie, LeveringRapport
 7. Decarbonisation Options For The Industry Cluster Botlek/Pernis Rotterdam

  In this report the decarbonisation strategies for an industrial cluster were analysed. The area investigated is Botlek/Pernis in the Port of Rotterdam. The information about the sites was gathered from MIDDEN reports (PBL en TNO), open literature and several interviews.
  17 augustus 2022
  Klimaat EmissieRapport
 8. Rapport PwC "Effecten publiek eigendomsverplichting op realisatiekracht collectieve warmtesystemen"

  Analyse van de gevolgen van de door EZK voorgestelde verplichting tot publiek eigendom voor warmtenetten.
  5 augustus 2022
  Warmte NetwerkenRapport
 9. Eindrapport Ecorys "Financiële eisen energieleveranciers en positie consument bij faillissement energieleverancier"

  Het onderzoek heeft tot doel om kennis te verwerven over de mogelijkheden en gevolgen van extra (financiële) eisen aan energie-leveranciers om hen financieel robuuster te maken en de rechts- en financiële positie van consumenten te verbeteren.
  3 augustus 2022
  Elektriciteit Gassen LeveringRapport
 10. ENTSOG Yearly supply outlook 2022/2023

  ENTSOG decided to publish an extraordinary report focused on the full gas year disruption of the gas supply from Russia to Europe.
  20 juli 2022
  Gassen LeveringRapport
 11. Ontheffingverlening aan EemsEnergy Terminal voor LNG-installatie

  Ontheffingverlening aan EemsEnergy Terminal voor LNG-installatie door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  14 juli 2022
  Gassen Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 12. GTS scenario: een jaar zonder Russich gas

  Dit scenario biedt inzicht in de huidige verwachtingen op basis van interne analyses, cijfers van onder andere ENTSOG en overleg met overheden en naburige netbeheerders.
  14 juli 2022
  Gassen LeveringPresentatie
 13. Rapport Berenschot "Vergelijking zes warmtenetten met verschillende ketenstructuur"

  Aan de hand van interviews is een vergelijkend onderzoek gedaan naar zes warmtenetten in Nederland, met de of er o.b.v. deze warmtenetten causale relaties vast te stellen zijn tussen enerzijds ketenstructuur en anderzijds realisatiekracht en de publieke belangen betaalbaarheid, leveringszekerheid...
  14 juli 2022
  Warmte NetwerkenRapport
 14. Witteveen + Bos "Eindrapportage Voorverkenning Aanlanding Wind op Zee 2031-2040 (VAWOZ)"

  Hetdoelvan deze voorverkenningis omop hoofdlijnenkansrijke aansluitlocaties in beeld te brengen.Vanwegede beperkte beschikbare ruimte op land en het belang van inzicht in lokalevraagontwikkelingligt in deze voorverkenning de focus op aansluitlocaties.
  14 juli 2022
  Elektriciteit Netwerken, AansluitingRapport
 15. Rapport Nationaal Programma RES "Handreiking Regionale Energiestrategie 2.0"

  Iedereen in Nederland krijgt te maken met maatregelen voor grootschalige opwekking van duurzame wind- en zonne-energie. Overheden, maatschappelijke partners, netbeheerders, bedrijfsleven en waar mogelijk inwoners werken samen keuzes uit. Deze plannen worden beschreven in de Regionale energiestrat...
  1 juli 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat BesparingRapport
 16. Rapport DNB: "Hoe raken de energiekosten het Nederlandse bedrijfsleven"

  Deze studie is een van de eerste om de signalen en gevolgen van de hogere gas- en elektraprijzen kwantitatief en meer systematisch in beeld te brengen.
  1 juli 2022
  Elektriciteit Gassen Prijzen en tarievenRapport
 17. Rapport FME en TNO "Elektrolysers: kansen voor de Nederlandse maakindustrie"

  Doel van deze verkenning is, om door gezamenlijke inspanning van kennisinstellingen, provincies en maakindustrie, de energietransitie te versnellen en om de Nederlandse maakindustrie voor te sorteren op de economische kansen die dit met zich meebrengt.
  1 juli 2022
  Waterstof EmissieRapport
 18. Presentaties "Hét Nationale Watersymposium"

  Presentaties van Hét Nationale Watersymposium dat plaatsvond op donderdag 30 juni 2022.
  30 juni 2022
  Industriewater Koelwater KwaliteitPresentatie
 19. Kamerbrief Voortgang ordening en ontwikkeling waterstofmarkt

  Brieven van het ministerie van EZK aan de Tweede Kamer over de kabinetsvisie Waterstof en de voortgang van het beleid gericht op de ordening en ontwikkeling van de waterstofmarkt.
  29 juni 2022
  Waterstof Beleid en toezichtKamerbrief
 20. Kamerbrief EZK inzake Onafhankelijkheid van Russische olie, kolen en gas met behoud leveringszekerheid

  De oorlog in Oekraïne als gevolg van de Russische invasie woedt voort. Nederland zet zich nationaal en Europees in om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en Russische fossiele brandstoffen zo snel als veilig mogelijk af te bouwen met behoud van de leveringszekerheid.
  22 juni 2022
  Gassen Beleid en toezicht, LeveringKamerbrief