Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. ACM Openbaar besluit TenneT inzake Basislast

  Onskenmerk:ACM/DE/2016/208009_OVZaaknummer:16.0589.53
  20 augustus 2016
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgeving
 2. Eindrapportage Berenschot "Onderzoek naar nettarieven en flexibiliteit"

  In dit rapport is de relatie tussen flexibiliteit en nettarieven en de toegevoegde waarde van meer dynamische tarieven voor flexibiliteit onderzocht.
  16 augustus 2016
  Elektriciteit Prijzen en tarievenRapport
 3. Rapport VEMW 'Samen op weg naar minder'

  In dit position paper doet de energie-intensieve industrie een concreet voorstel (propositie) hoe zij kan bijdragen aan een radicale verlaging van de CO2-uitstoot van Nederland en welke ondersteunende rol van de overheid daarbij noodzakelijk is.
  16 juni 2016
  Klimaat EmissiePositionpaper¬†VEMW, Rapport
 4. Algemene Beoordelings Methodiek (ABM)

  Dit document beschrijft hoe de waterbezwaarlijkheid van stoffen en mengsels wordt bepaald, gebaseerd op intrinsieke stofeigenschappen als toxiciteit, carcinogeniteit en mutageniteit. In 2016 isde ABM geactualiseerd waarbij de aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) is geïntegreerd.
  16 maart 2016
  Afvalwater Beleid en toezichtHandleiding
 5. Handboek Immissietoets - ministerie van I&W

  Het handboek beschrijft op welke wijze de immissietoets plaatsvindt. Het is belangrijke component bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van lozingen door het bevoegd gezag.
  16 maart 2016
  Afvalwater Beleid en toezichtRapport
 6. Report Fertilizers Europe: Critical review of a recent report on cost pass-through and carbon leakage

  In November 2015, the consultancies CE Delft and Oeko-Institute published a report, CE Delft (2015) that assessed the extent to which a selected number of energy-intensive manufacturing industries increased their sales prices as they experienced higher input costs from being included in the ETS s...
  17 februari 2016
  Klimaat EmissieRapport
 7. Rapport EZK "Transitie naar duurzaam"

  Dit Energierapport geeft een integrale visie op de toekomstige energievoorziening van Nederland. Het kabinet stelt voor de transitie naar duurzame energie drie uitgangspunten centraal: 1) aansturen op CO2-reductie; 2) verzilveren economische kansen energietransitie en 3) integreren energie in het...
  16 januari 2016
  Elektriciteit Gassen Klimaat Warmte Beleid en toezichtRapport
 8. Energierapport 2016

  Transitie naar duurzaam
  1 januari 2016
  Klimaat BesparingRapport
 9. COP 21 Akkoord

  United Nations - Framework Convention on Climate Change
  12 december 2015
  Klimaat Beleid en toezicht, Besparing, Emissie
 10. Rapport PwC "Mogelijkheden voor Third Party Access (TPA) op warmtenetten Nuon"

  Onderzoek PwC naar verschillen tussen de voorziening van warmte, elektriciteit, gas en drinkwater en wat deze verschillen betekenen voor de mogelijkheden om de netwerken te openen. Ook bestudeert PwC de ervaringen met open warmtenetten in het buitenland.
  28 mei 2015
  Warmte NetwerkenRapport
 11. VEMW visiedocument water om duurzaam te ondernemen

  De beschikbaarheid van voldoende en betaalbaar water van de juiste kwaliteit is voor veel bedrijven een voorwaarde voor vestiging in Nederland. Nederland biedt zakelijke gebruikers van water goede vestigingscondities. Ons land is gunstig gelegen in een delta van grote rivieren en beschikt over vo...
  9 januari 2015
  Afvalwater Klimaat Drinkwater Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater
 12. EU ETS Handboek (Engelse taal)

  This guide provides detailed information about the EU Emissions Trading System (EU ETS), including information about how the system was designed and how it operates.
  1 januari 2015
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie
 13. VEMW Rekenmodel volumekorting

  Afnemers die een vlak afnameprofiel kennen met een elektriciteitsverbruik tussen de 50 en 250 GWh, kunnen in aanmerking komen voor een reductie op de transportkosten elektriciteit. Met deze rekentool kunt u berekenen of u ervoor in aanmerking komt en wat de korting is.
  1 januari 2014
  Elektriciteit Prijzen en tarieven, AansluitingSchema
 14. SER Energieakkoord voor duurzame groei

  In september 2013 presenteerde de SER het Energieakkoord voor duurzame groei.
  1 september 2013
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 15. Kwaliteitsnorm enkelvoudige storingsreserve in het Nederlandse hoogspanningsnet

  Zijn de aanzienlijke investeringen die de LNB en de RNB in de netten moeten doen proportioneel en in verhouding tot de verbetering van de leveringszekerheid die zij opleveren. 
  1 augustus 2013
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 16. Groenboek Europese Commissie

  Een kader voor het klimaat- en energiebeleid voor 2030
  27 maart 2013
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 17. CBb Uitspraak werkzaamheden aansluiting >10 MVA. In code of in ATO regelen?

  Deze uitspraak erover welke bepaalde onderwerpen in de Netcode moeten worden geregeld of in de overeenkomst tussen Netbeheerder en afnemer. In de overeenkomst wordt vastgelegd welke aansluitwerkzaamheden de afnemer openbaar aanbesteed en wat de netbeheerder uitvoert. 
  22 maart 2013
  Elektriciteit AansluitingGerechtelijke uitspraak
 18. Aanpassing defintie Directe Lijn met toelichting

  Deze aanpassing gaat over de verduidelijking van de ligging en eigendom van een Directe Lijn en is het onderscheid verduidelijk wanneer een Directe lijn wel of niet in verbinding staat met het net.  
  22 maart 2013
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 19. CBb Uitspraak kosten aansluiting op het dichtsbijzijnde punt in het net

  Uitspraak van het CBb over de vraag of Enexis ervan uit is gegaan de kosten te bepalen op het dichtstbijzijnde punt in het net waar voldoende netcapaciteit beschikbaar is.
  25 januari 2013
  Elektriciteit AansluitingGerechtelijke uitspraak
 20. CE Delft Variabilisering transportarieven

  In deze studie zijn de effecten van variabilisatie van de transporttarieven van elektriciteit onderzocht (flexibiliteit). Door variabilisering van de transportkosten, krijgen gebruikers een prikkel om minder elektriciteit te gebruiken en/of hun verbruik te verplaatsen naar een tijdstip buiten de ...
  1 januari 2013
  Elektriciteit Prijzen en tarievenRapport