Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Kamerbrief EZK inzake de Resultaten 2018 Meerjarenafspraken energie-efficiëntie MJA3 en MEE (incl.2019, en 2020)

  Hiermee wordt de Kamer geïnformeerd over de behaalde resultaten in 2018 van de convenanten Meerjarenafspaak Energie-efficiëntie ETS -ondernemingen (MEE) en Meerjarenafspraak Energie-Efficientie 3 (MJA3).
  26 november 2019
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief, Rapport
 2. Besluit ACM Wijziging tariefstructuren

  Kenmerk ACM/UIT/521522 wijziging van de tariefstructuren en voorwaarden als bedoeld in artikelen 12a en 12b van de Gaswet betreffende de vernieuwde aansluittaak voor regionale netbeheerders gas.
  25 november 2019
  Gassen Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven
 3. Deltaprogramma: Memo Op weg naar de voorkeursstrategie Zoetwater

  Op weg naar nationale voorkeursstrategie en maatregelenpakketten zoetwater 2022-2027
  21 november 2019
  Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 4. Brief VEMW aan ACM inzake Zienswijze op het ontwerp “Ontwerp codebesluit DCC”

  Zaaknummer ACM/19/036598 inzake de vaststelling van een netcode voor aansluiting van verbruikers.
  19 november 2019
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, Aansluiting
 5. Brief I&W inzake Vermogenskostenvoet en maximaal aandeel eigen vermogen 2020-2021 drinkwaterbedrijven

  Op grond van artikel 10, tweede en derde lid, van de Drinkwaterwet, dient elke twee jaar de gewogen gemiddelde  vermogenskostenvoet(WACC)en het maximaal toegestane aandeel eigen vermogen voor drinkwaterbedrijven te worden vastgesteld.Met deze brief informeerte de ministeri de Kamer over de k...
  19 november 2019
  Drinkwater Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven
 6. Kamerbrief EZK inzake de Duitse Klimaatplannen

  Tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 september jl. is de minister verzocht de kamer te informeren over het Duitse klimaatbescheremingsplan 2030, dat op 20 september 2019 werd gepresenteerd. (kenmerk 2019Z17827).
  8 november 2019
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 7. Kamerbrief Min I&W inzake wetgevingsoverleg 11 november 2019

  Onderwerpen: 1. Waterveiligheid; 2. Klimaatadaptatie en droogte; 3. Waterkwaliteit en drinkwater'4. Noordzee en Waddengebied; 5. Internationaal
  6 november 2019
  Drinkwater Koelwater Zoetwater Wet- en regelgevingKamerbrief
 8. Rapport TenneT "Flexibility Monitor"

  This report proposes a method and quantitative insights in current flexibility. It is a first step of quantify the capacity and nature of flexibility resources active in the Dutch electricity system and to propose a method for tracking these parameters in the years ahead.
  1 november 2019
  Elektriciteit Netwerken, LeveringPresentatie, Rapport
 9. EU EC Annex to amending Regulation (EU) No 347/2013

  European Parliament and of the Council as regards the Union list of projects of common interest
  31 oktober 2019
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingRapport
 10. EU Richtlijn Industriële emissies.pdf

  Publicatieblad van de Europese Unie L 334/17 Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking)
  17 oktober 2019
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Emissie
 11. ACM Besluit Spanningsvariaties

  Kenmerk ACM/UIT/520452 tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikelen 31 van de Elektriciteitswet 1998 betreffende  snelle spanningsvariaties.
  17 oktober 2019
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgeving, Aansluiting
 12. ACM Besluit cobrakabel

  Besluit over het voorstel van TenneT voor de hoeveelheid langetermijn transmissierechten op de biedzonegrensDenemarken 1 - Nederland (2019-2020) Ons kenmerk: ACM/UIT/519787 - Zaaknummer: ACM/19/036419
  17 oktober 2019
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 13. Spanningskwaliteit en betrouwbaarheid netten

  Voor spanningsdips is er in de Netcode Elektriciteit een inspanningsverplichting voor netten met een spanningsniveau hoger dan 35 kV opgenomen. Er is een onderscheid tussen duur en diepte van de dip.
  17 oktober 2019
  Elektriciteit Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 14. Rapport "Waterstof: kansen voor de Nederlandse industrie"

  Een eerste verkenning van waar de kansen en mogelijkheden liggen om de positie voor het bedrijfsleven en het waterstofecosysteem in Nederland te versterken. Deze verkenning bestaat uit een analyse van de verschillende waterstofketens en de potentie van de segmenten en biedt een overzicht van de b...
  17 oktober 2019
  Waterstof Rapport
 15. Geschilbeslechting Tennet/RWE: berekening van de bedrijfstijd (600 uur)

  In dit geschil speelt de vraag op welke wijze de bedrijfstijd moet worden berekend. Dat is belangrijk om te bepalen welk transportafhaneklijk tarief van toepassing is. Wie krijgt gelijk?
  13 oktober 2019
  Elektriciteit Prijzen en tarievenGerechtelijke uitspraak
 16. VEMW Inzicht 3-4 2020

  VEMW Magazine 3-4 2020
  1 oktober 2019
  Klimaat Belastingen, Wet- en regelgeving, Besparing, EmissieInZicht
 17. Ministerie EZK Preventive Action Plan Gas 2019

  In order to reinforce security of natural gas supply in the European Union, Regulation (EU) no. 2017/1938 of the European Parliament and the Council (hereinafter referred to as the Regulation) entered into force on 1 November 2017, replacing Regulation 994/2010 of  20 October 2010 concerning...
  30 september 2019
  Gassen Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 18. Advies aan ministerie van Landbouw: Stikstof: Niet alles kan

  Eerste Advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek (Cie. Remkes)
  25 september 2019
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 19. Full Disclosure op een GDS

  Sinds 1 januari 2020 moeten alle leveranciers certificaten hebben en afboeken voor zowel groene als grijze energie, ongeacht of ze leveren aan kleinverbruikers of grootverbruikers. Deze zogenaamde ‘Full Disclosure’, ofwel volledige transparantie, is geregeld bij wet. De uitvoering is ...
  17 september 2019
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingPresentatie, Wetgevingsdocument
 20. Kamerbrief EZK inzake Eerste resultaten informatieplicht energiebesparing

  In de Nationale Energieverkenning 2017 (NEV2017) is geconstateerd dat de al lang bestaande energiebesparingsplicht uit de Wet milieubeheer onvoldoende is nageleefd om de energiebesparingsdoelen te realiseren (Kamerstuk 30196, nr.559).
  16 september 2019
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief