Terug naar kennisbank

Kamerbrief Warmtewet 2.0

xx

Warmte Netwerken, MarktKamerbrief13 februari 2019Jacques van de Worp

In deze brief informeert de minister de Kamer over de planning van het wetstraject van Warmtewet 2.0 en over de resultaten van de onderzoeken naar aanleiding van twee moties.

Warmtenettengaannaar verwachting een grotere rol spelen in de Nederlandse energievoorziening,alsalternatiefvoorhetverwarmenmetaardgas.Omde besluitvormingovereninvesteringenindeaanlegenexploitatievan warmtenettentefaciliterenwilikdebenodigderollenenverantwoordelijkheden vanpubliekeenprivatepartijennaderduidenindeWarmtewet.Ookwordt bekekeninhoeverredeminimale randvoorwaarden om de publieke belangen (betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid) te realiseren bij collectieve warmtelevering aangescherpt moeten worden.Het wetstraject Warmtewet 2.0 omvat drie hoofdthema’s: marktordening, tariefregulering en verduurzaming.

Kamerdossier: 34 723