Terug naar kennisbank

VEMW Rekenmodel volumekorting

Elektriciteit Prijzen en tarieven, AansluitingSchema1 januari 2014Matthieu van den Beld

Afnemers die een vlak afnameprofiel kennen met een elektriciteitsverbruik tussen de 50 en 250 GWh, kunnen in aanmerking komen voor een reductie op de transportkosten elektriciteit. Met deze rekentool kunt u berekenen of u ervoor in aanmerking komt en wat de korting is.

Voor afnemers met een relatief grote bijdrage aan de stabiliteit van het net zal op de hen in rekening gebrachte nettarieven een procentuele volumecorrectie worden toegepast. Dit houdt in dat bij de toerekening van de tarieven er een correctie plaatsvindt op de werkelijk gerealiseerde volumes. Het gebruiksprofiel van afnemers met een hoog aantal bedrijfsuren en een relatief groot verbruik, biedt het elektriciteitsnet voordelen die thans niet worden meegenomen in de tarieven. Energie-intensieve afnemers die een belangrijke bijdrage leveren aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet behoren bij te dragen in de kosten van het net. Daarom is de hoogte van de correctie gemaximeerd op 90%. Inschatting is dat de gemiddelde correctie voor de 10 grootste verbruikers in Nederland ca 55% zal bedragen.

De voordelen die energie-intensieve afnemers met een vlak verbruiksprofiel bieden. zijn als volgt te omschrijven:

  • Het stabiele en significante verbruik van energie-intensieve bedrijven waarborgt dat het verminderen of verhogen van de productie of het verbruik door andere partijen in verhouding minder invloed heeft op het totale systeem. Dit laatste is met name relevant gedurende de daluren.
  • Door een vlak en voorspelbaar verbruiksprofiel dragen energie-intensieve bedrijven bij aan de stabiliteit van het net en de handhaving van de spanningskwaliteit door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.
  • Afnemers met een vlak verbruiksprofiel maken voorts relatief efficiënt gebruik van de beschikbare netcapaciteit. Dat wil zeggen, afnemers met eenzelfde verbruik maar een minder vlak verbruiksprofiel veroorzaken meer pieken in het net waardoor eerder congestie (zie artikel 14, tweede lid, van verordening 714/2009) ontstaat en netten eerder moeten worden uitgebreid.


De voordelen die energie-intensieve afnemers aan het net bieden rechtvaardigen dat voor deze groep afnemers een volumecorrectie wordt toegepast. Met dit wetsvoorstel worden deze voordelen tot uitdrukking gebracht in de tariefstructuur. Voorgesteld wordt deze bijdrage uit te drukken door een volumecorrectie toe te passen die afhankelijk is van de twee factoren die maken dat energieintensieve gebruikers voordelen bieden aan het totale systeem, te weten het vlakke verbruiksprofiel en de significante afname van elektriciteit van het net. De uitwerking hiervan is een volumecorrectie die toeneemt bij  een vlakker verbruiksprofiel en bij een hoger verbruik. Het vlakke verbruiksprofiel en het totale verbruik vormen de twee factoren waarmee de volumecorrectie kan worden bepaald. Deze twee factoren worden met elkaar vermenigvuldigd om de totale volumecorrectie te bepalen.