Terug naar nieuws

ACM laat volumecorrectieregeling in 2023 ongemoeid

Toezichthouder benadrukt kostenveroorzakingsprincipe als criterium voor toetsing volumecorrectie

Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Markt, Prijzen en tarieven8 juli 2022Matthieu van den Beld

De toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) geeft uitvoering aan de uitspraak van het Hof van Justitie (HvJ-EU) door de volumecorrectie regeling (VCR) te onderzoeken. Uit die uitspraak volgt dat het vaststellen van de VCR – een korting op nettarieven voor grote baseloadverbruikers – binnen de exclusieve bevoegdheden van de onafhankelijke toezichthouder ligt. De ACM heeft aangekondigd de VCR in 2023 ongemoeid te laten.

Onderzoek onderbouwing VCR
Uit de uitspraak van het HvJ-EU in een zaak tussen de Commissie en Duitsland, volgt dat onder andere de vaststelling van tarieven de exclusieve bevoegdheid van de onafhankelijke toezichthouder is. De uitspraak stelde voor lidstaten een duidelijke grens aan politieke invloed op de regulering van netbeheerders, waarbij Duitsland met name op oneigenlijke inmenging in het bepalen van nettarieven werd gecorrigeerd.

De VCR is in het verleden hoofdzakelijk op twee gronden verantwoord. Ten eerste: een korting voor energie-intensieve afnemers sluit aan bij de regimes in andere lidstaten, met name Duitsland. Ten tweede: de VCR beloont het type elektriciteitsverbruik (een hoge bedrijfstijd in combinatie met een groot verbruik) wat de netstabiliteit ten goede komt. Het gevolg is dat verbruikers die constant een grote hoeveelheid stroom afnemen, relatief minder kosten veroorzaken dan verbruikers die veel pieken in de afname veroorzaken. De ACM onderkent de eerste grond, maar ziet geen kwantitatieve onderbouwing voor de tweede. Ook het ontbreken van een evaluatie van de regeling sinds 2014 en het in toenemende mate weersafhankelijke energiesysteem, zijn redenen voor de ACM om een grondige analyse uit te laten voeren.

Proces
De ACM laat de regeling tot en met 2023 ongemoeid en start in 2022 een onderzoek, inclusief consultatie, naar de vraag of en hoe het blijven toepassen van deze kortingen wenselijk en mogelijk is. Dit onderzoek zal door een externe partij worden uitgevoerd, waarbij wordt onderzocht of de veronderstelling – dat grote volumes baseloadverbruik bijdragen aan netstabiliteit en leiden tot relatief minder kosten – juist is. Daarnaast zal het onderzoek analyseren of er op basis van de kosten een apart tarief voor de betreffende groep grootverbruikers nodig is.