Proceswater: wet- en regelgeving

Waterwet belangrijk voor zakelijke watergebruikers

Er zijn diverse manieren om afvalwater te lozen. Afhankelijk van de lozingsroute die op uw situatie van toepassing is, spelen andere partijen, aspecten en wetten een rol. Belangrijk is het onderscheid tussen directe en indirecte lozingen. U bent een directe lozer indien u, als zakelijke watergebruiker, afvalwater direct op het oppervlaktewater loost. U bent een indirecte lozer als u afvalwater via de gemeentelijke riolering en via de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) uiteindelijk op het oppervlaktewater loost. VEMW kan u vertellen welke wetten en regels op uw situatie van toepassing zijn.

Directe lozing afvalwater
Als u op oppervlaktewater loost is de Waterwet  voor u de belangrijkste wet. Meestal vereist lozing op oppervlaktewater een watervergunning. Als u afvalwater loost op een rijkswater is Rijkswaterstaat uw bevoegd gezag. Bij lozing op een regionaal water vervult het waterschap deze rol. De waterbeheerder (Rijkswaterstaat of het waterschap) bepaalt of het nodig is om voorschriften te verbinden aan uw vergunning. De waterbeheerder toetst onder meer het effect van uw lozing op het ontvangende waterlichaam. Daarbij maakt de waterbeheerder gebruik van de zogenaamde Immissietoets. De watervergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket.

Indirecte lozing afvalwater
Als u een indirecte lozer bent, heeft u te maken met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) én de Wet Milieubeheer. Indien u afvalwater wilt lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel volstaat in sommige gevallen dat u hiervan melding maakt op grond van het Activiteitenbesluit. In andere gevallen moet u een omgevingsvergunning aanvragen bij uw gemeente. De gemeente kan eisen stellen aan de hoeveelheid, én samenstelling, van uw afvalwater. De omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket.

Rol van VEMW
VEMW kan u wegwijs maken in het complexe woud van afvalwaterwetten en –regels en u adviseren bij het toepassen van deze wetten en regels. Daarnaast zet VEMW zich in voor afvalwaterwet- en regelgeving die uw positie als zakelijke lozer volledig respecteert. VEMW doet dit in nauw overleg met haar leden. Meer specifiek zet VEMW zich in voor:
• vereenvoudiging van wetten en regels voor afvalwater
• versoepeling van lozingseisen
• afschaffing van de heffing op directe lozingen
• integrale toepassing van de aan- en afhaakregeling door waterschappen
• modernisering van de zuiveringsheffing (indirecte lozingen)
• meer mogelijkheden voor maatwerk voor bedrijven die afvalwater lozen
• lagere administratieve lasten voor bedrijven
• verbetering van de doelmatigheid in de afvalwaterketen door schaalvergroting in de afvalwaterketen en door integratie van riolering en afvalwaterzuivering