Grondwater: prijs

Sinds de afschaffing van de Rijksheffing betaalt u als zakelijke gebruiker van grondwater alleen nog een provinciale heffing.

Grondwaterheffing

De grondwaterheffing is een bestemmingsheffing waarvan de opbrengst is geoormerkt ter bekostiging van bepaalde, specifieke uitgaven van de provincie. Het betreft kosten van het voorkomen en tegengaan van de nadelige gevolgen van onttrekkingen en infiltraties en van onderzoeken in relatie tot het grondwaterbeleid. Jaarlijks brengt deze heffing circa 15 miljoen euro op (voor alle provincies tezamen).

De grondwaterheffing kan alleen door de provincie worden opgelegd. Het waterschap zal de door haar gemaakte kosten moeten financieren via de zogenaamde "watersysteemheffing", zoals verankerd in de Waterschapswet. Kosten in verband met de vergunningverlening voor onttrekkingen en infiltraties kunnen via de leges worden geïnd.

Grondslag en Tarief

Als grondslag voor de heffing geldt de daadwerkelijk onttrokken hoeveelheid grondwater in kubieke meters. Indien water wordt geïnfiltreerd in de bodem, wordt de geïnfiltreerde hoeveelheid water in mindering gebracht op de onttrokken hoeveelheid grondwater.

De opbrengst mag in beginsel niet meer dan 100% kostendekkend zijn, gelet op het bestemmingskarakter van deze heffing. De geraamde opbrengsten mogen de geraamde kosten niet overschrijden. Het tarief wordt door elke provincie per m3 grondwater vastgesteld.

VEMW inventariseert jaarlijks de hoogte van de grondwaterheffing. Aan de rechterkant van deze pagina, treft u (na inloggen) de provinciale grondwaterheffingen aan.