Grondwater

Prijs van grondwater

Op 1 januari 1012 is de Rijksheffing op grondwater afgeschaft. Vanaf dat moment hoeft u deze heffing als zakelijke grondwatergebruiker niet meer te betalen. Oorspronkelijk was de Rijksheffing bedoeld als milieumaatregel om het gebruik van grondwater te verminderen. VEMW zette zich jarenlang in voor afschaffing van deze belasting. Het regulerende (milieu)effect van de heffing was al geruime tijd uitgewerkt. Bovendien rekende Nederland de hoogste grondwaterheffing binnen Europa. Sinds de afschaffing van de Rijksheffing betaalt u als zakelijke gebruiker van grondwater alleen nog een provinciale heffing. Dit is geregeld in de Waterwet.

Grondwaterheffing

Met deze provinciale belasting op grondwater financiert de provincie onderhoud als gevolg van onttrekkingen en infiltraties in de bodem. Ook onderzoeken in relatie tot het grondwaterbeleid betaalt de Provincie hier van. In artikel 7.7 van de Waterwet staan de taken omschreven die van deze belasting mogen worden betaald. In het Waterbesluit zijn nadere regels voor de heffing opgenomen.


VEMW wil geen verhoging van de grondwaterbelasting. Grondwateronttrekkingen worden gereguleerd door het systeem van vergunningverlening door de provincies. Een hogere grondwaterbelasting heeft daarom geen effect op het gebruik van grondwater. Bovendien verstoort een verhoging van de grondwaterheffing het vestigingsklimaat. 

Grondslag heffing


Als grondslag voor de heffing geldt de daadwerkelijk onttrokken hoeveelheid grondwater in kubieke meters. Daarvan wordt het eventuele geïnfiltreerd water in de bodem in mindering gebracht. Deze vermindering wordt bij provinciale verordening nader geregeld. 

VEMW inventariseert jaarlijks de hoogte van de grondwaterheffing. VEMW bewaakt de ontwikkeling van deze belasting en neemt actie zodra het ondernemersklimaat in gevaar komt.

Leden vinden na inloggen een overzicht van alle provinciale grondwatertarieven.

Login