Drinkwater: wet- en regelgeving

Rond de winning, zuivering en levering van drinkwater gelden strenge wettelijke regels. Zo zijn er in het Drinkwaterbesluit kwaliteitseisen vastgelegd, bijvoorbeeld over hoeveel stoffen en organismen er maximaal in het drinkwater mogen voorkomen.

Maatschappelijk belang

De openbare drinkwatervoorziening is van groot maatschappelijk belang. Daarom is in de Drinkwaterwet een specifieke zorgplicht, gericht aan alle bestuursorganen opgenomen om te zorgen voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening.

De wet- en regelgeving op het gebied van drinkwater heeft ook gevolgen voor uw positie als gebonden drinkwaterconsument. Zo ziet de wet- en regelgeving erop toe dat drinkwaterbedrijven kostendekkende tarieven hanteren die transparant zijn en niet discrimineren.

Toezicht

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de drinkwaterbedrijven.

Voor het toezicht op de drinkwatertarieven schakelt ILT de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in. ACM adviseert daarnaast ook de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de hoogte van de vermogenskostenvoet (WACC) die drinkwaterbedrijven in hun tarieven voor 2020 en 2021 mogen verwerken. VEMW wordt als vertegenwoordiger van de zakelijke drinkwaterconsumenten betrokken bij de totstandkoming van het advies.

VEMW zet zich in voor drinkwaterwet- en regelgeving die uw positie als gebonden gebruiker volledig respecteert.