Drinkwater

Wet- en Regelgeving

Wet- en regelgeving op het gebied van drinkwater heeft gevolgen voor u als zakelijke gebruiker van drinkwater. Wetten en regels bepalen onder andere uw positie als gebonden afnemer. VEMW zet zich in voor drinkwaterwet- en regelgeving die uw positie als gebonden gebruiker volledig respecteert. De huidige Drinkwaterwet is een stap in de goede richting, maar is nog niet voldoende. In de praktijk worden uw belangen helaas nog steeds niet altijd serieus genomen: drinkwater is nog steeds onnodig duur en tarieven nog onvoldoende transparant.

Drinkwaterwet

Als zakelijke watergebruiker moet u zich houden aan de Drinkwaterwet evenals aan het op de Drinkwaterwet gebaseerde Drinkwaterbesluit en de daaraan gelieerde Ministeriële Regelingen. Deze wet- en regelgeving geldt sinds 1 juli 2011. De inbreng van VEMW bij de totstandkoming versterkt de positie van zakelijke waterconsumenten:

  • de wet verplicht drinkwaterbedrijven kostendekkende tarieven te hanteren die transparant zijn en niet discrimineren; 
  • de wet stelt een maximum aan het aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen van drinkwaterbedrijven. Dit voorkomt dat drinkwaterbedrijven geld oppotten; 
  • de wet stelt een plafond aan het dividend dat drinkwaterbedrijven aan aandeelhouders mogen uitkeren. Dit voorkomt overwinsten; 
  • de wet introduceert een verplichte prestatievergelijking voor drinkwaterbedrijven. Dit genereert een prikkel om effectief en efficiënt te werken.
Het nieuwe wettelijke kader zorgt voor druk op de ontwikkeling van de tarieven en verlangt van drinkwaterbedrijven dat zij transparant zijn. Bovendien hebben zakelijke consumenten meer middelen om drinkwaterbedrijven bij de les te houden.

Maar we zijn er nog niet: drinkwaterbedrijven vertonen nog te vaak monopolistengedrag en blijken niet altijd transparant te zijn. Ook berekenen zij efficiëntievoordelen niet door in hun tarieven.

Gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet
De wet- en regelgeving op het gebied van drinkwater brengt onder andere met zich mee dat de vermogenskosten die drinkwaterbedrijven maximaal mogen hanteren bij het bepalen van de tarieven (de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet ofwel de WACC) één keer per twee jaar wordt vastgesteld door de Minister van Infrastructuur en Milieu. De minister vraagt daartoe advies aan de ACM (voorheen: NMa). VEMW wordt als vertegenwoordiger van de zakelijke watergebruikers betrokken bij de totstandkoming van het advies. In 2011 is de WACC vastgesteld op 6%. In 2013 is de vermogenskostenvoet opnieuw bepaald en verlaagd naar 4,8%. VEMW zal er op blijven toezien dat de WACC niet te hoog wordt vastgesteld zodat u als zakelijke watergebruiker geen buitenproportionele kosten moet betalen voor uw drinkwater.

Leden vinden na inloggen Zienswijzen van VEMW bij drinkwater gerelateerde dossiers

Login