Beleid

Klimaat- en duurzaamheidsbeleid met bewustwordings- en beinvloedingsinstrumenten

Duurzaamheid
"Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen", aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987.

Het begrip duurzaamheid is niet meer weg te denken uit de samenleving. Algemeen wordt erkend dat klimaatverandering een serieuze bedreiging vormt voor onze planeet en dat grondstoffen en andere natuurlijke hulpbronnen opraken. Op internationaal en nationaal niveau is in de afgelopen jaren beleid ontwikkeld gericht op het verwezenlijken van duurzame ontwikkeling.

Van mondiale afspraken naar Europees en nationaal beleid
Tijdens VN-conferenties over milieu en ontwikkeling, in Rio (1992) en in Kyoto (1997), zijn mondiale afspraken gemaakt tussen landen over onder meer het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen (waaronder CO2). Deze afspraken zijn vertaald in concrete en bindende reductiedoelstellingen voor broeikasgassen (vastgelegd in het protocol van Kyoto). Ze vormden de opmaat voor de ontwikkeling van Europees en nationaal klimaatbeleid. Dit beleid, vastgelegd door middel van wetgeving en geoperationaliseerd door diverse (beleids)instrumenten, raakt ook zakelijke gebruikers van energie en water aangezien maatregelen direct of indirect zijn gericht op het realiseren van een efficiëntere bedrijfsvoering.

Rol VEMW
VEMW wil een betrouwbare, betaalbare én duurzame  energie- en watervoorziening. VEMW vindt dat een duurzaam gebruik van energie en water benaderd moet worden met doeltreffende, betaalbare maatregelen zonder concessies te doen aan de betrouwbaarheid van de voorziening. VEMW doet dit door de belangen van gebruikers in te brengen bij de totstandkoming van beleid op het gebied van duurzaamheid. Ook zorgt VEMW voor kennisuitwisseling tussen beleidsmakers en energie- en watergebruikers én faciliteert VEMW de uitwisseling van kennis en ervaring tussen gebruikers onderling.

Het Europese en nationale beleid voor duurzaam gebruik van energie en water, is vertaald in maatregelen waar u mee te maken hebt. Maatregelen zijn via drie sporen uitgewerkt:

Hoe die sporen verder uitgewerkt worden leest u verder op het ledengedeelte van de website.

Login