Beleid

Klimaatbeleid ontwikkelt snel op nationaal en internationaal niveau

Klimaatbeleid heeft de afgelopen jaren steeds meer vorm gekregen. Zowel op internationaal als nationaal niveau ontwikkelen overheden regels en instrumenten om klimaatverandering tegen te gaan en duurzame ontwikkeling te stimuleren. Veel van die regels zijn direct van toepassing op zakelijke energiegebruikers.

Internationaal beleid

Tijdens verschillende conferenties van de Verenigde Naties over milieu en ontwikkeling (o.a. Kyoto in 1997 en Parijs in 2015) hebben landen mondiale afspraken gemaakt over onder meer het terugdringen van broeikasgasuitstoot. Die afspraken zijn door de EU en Nederland vertaald in bindende reductiedoelstellingen.

Europees beleid

De EU wil in 2050 klimaatneutraal zijn. In 2030 wil de EU haar gemeenschappelijke broeikasgasuitstoot met ten minste 40% terugdringen. Om dat te bereiken neemt de EU verschillende maatregelen waar u mee te maken kunt krijgen. Maatregelen zijn via drie sporen uitgewerkt: energiebesparing, verbruik van duurzame energie en het terugdringen van broeikasgastuitstoot. 

Nederlands beleid

Sinds juni 2019 heeft Nederland een Klimaatakkoord Hierin is vastgelegd dat Nederland in 2030 de uitstoot over verschillende sectoren (elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en mobiliteit) gezamenlijk met 49% terug moet dringen.  Het Klimaatakkoord bevat verschillende ‘stokken’ (zoals een CO2 heffing voor ETS-bedrijven, minimum CO2 prijs voor elektriciteitsopwekking, verschuivingen in de energiebelasting) en ‘wortels’ (subsidiemechanismen zoals de SDE++) waar u als zakelijke energieverbruiker mee te maken kunt krijgen.