Klimaat

Een duurzame energie- en watervoorziening
Het realiseren van een duurzame winning, opwekking en gebruik van elektriciteit, gas, warmte- en water vergt grote inspanningen, doorzettingsvermogen en middelen. Essentieel is een samenhangend beleid dat past binnen de algemene uitgangspunten van een betrouwbare, betaalbare en schone energie- en watervoorziening, en op evolutionaire wijze leidt naar een koolstofarme energievoorziening en een watergebruik met een optimale ‘watervoetafdruk’. Dit betekent dat in het bijzonder aandacht moet worden besteed aan:

• Het bevorderen van een elektriciteits- en gasmarkt met prijssignalen voor doelmatige investeringen;
• Het verantwoord inpassen van intermitterend aanbod van hernieuwbare energie zonder de leveringszekerheid in gevaar te brengen;
• Het voorkomen van vermijdbare kosten en niet-marktconforme kosten (zgn. “bakstenen”);
• Het stimuleren van technologie-ontwikkeling en het ‘lerend’ inpassen daarvan, gericht op innovatie en kostenverlaging;
• Het behouden van een goed investeringsklimaat voor economische activiteiten, in het bijzonder voor energie- en water intensieve activiteiten.

De belangrijkste VEMW standpunten op het gebied van duurzaam:

  • VEMW staat met het ondertekenen van het Energie-akkoord voor Duurzame Groei voor een ambitieus beleid gericht op het verminderen van CO2-emissies, het vergroten van energie-efficiëntie en de inzet van hernieuwbare energie zonder economische groei te belemmeren.
  • CO2 moet de leidende doelstelling in het Europese en Nederlandse beleid zijn. VEMW pleit voor een stimuleringsinstrument, dat een doeltreffend en doelmatig inzetten van middelen mogelijk maakt zoals de SDE-regeling.

Noodzakelijke randvoorwaarden:

  • Kostenbeperking: Europese doelstellingen zijn leidend, waardoor onnodige kosten, a.g.v. nationale koppen worden vermeden;
  • Kostenefficiëntie: doelstellingen worden gerealiseerd tegen de laagst mogelijke kosten, door CO2-emissiebeperking leidend te laten zijn en mogelijkheden voor innovatie en leereffecten maximaal te benutten. Dat laatste gebeurt door niet in de realisatie van grote volumes (wind, zon, e.d.) te investeren, maar op de voortschrijding van de technologie en/of nieuwe inzichten als gevolg van de toepassing.
  • Kostentransparantie: directe (subsidie en fiscale voordelen) en indirecte (inpassing) kosten zijn inzichtelijk, waardoor effectieve prijssignalen t.b.v. risicobeheer en investeringen beschikbaar zijn.

Keuzevrijheid en ruimte om te ondernemen
Kunnen kiezen is voor ondernemers van essentieel belang. Alleen dan kunnen zij het gebruik van energie en water in hun bedrijfsvoering optimaliseren. VEMW pleit voor regels die doelmatig en flexibel zijn en daarmee ruimte geven voor het optimaliseren van bedrijfsprestaties.