Klimaat

VEMW zet zich in voor een klimaatneutrale en concurrerende economie

De gevolgen van klimaatverandering zijn over de hele wereld steeds meer zichtbaar. Het belang van klimaatbeleid neemt daarom in een rap tempo toe. Voor energiegebruikers is het belangrijk om duurzamer met winning, opwekking en gebruik van energie om te gaan. U krijgt te maken met verschillende doelstellingen en regels die voortkomen uit internationaal of nationaal klimaatbeleid. Europese doelstellingen (broeikasgasreductie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie) moeten in het klimaatbeleid wat VEMW betreft leiden zijn.

Betaalbare en kostenefficiënte energievoorziening

VEMW pleit voor een betrouwbare, betaalbare en schone energievoorziening. Een goed investeringsklimaat voor energie- en waterintensieve activiteiten draagt bij aan de ontwikkeling van een duurzame economie. VEMW vindt dat doelstellingen moeten worden gerealiseerd tegen de laagst mogelijke kosten door CO2-emissiebeperking (of beperkende maatregelen) leidend te laten zijn. Daarnaast moeten mogelijkheden voor innovatie en leereffecten maximaal benut worden, bijvoorbeeld door de inzet van een kostendekkende subsidie, maar ook door middel van het stimuleren van pilots en demo’s. 

Keuzevrijheid en doelmatigheid

Keuzevrijheid is van essentieel belang. Alleen dan kunt u het gebruik van energie in uw bedrijfsvoering optimaliseren. U wilt bijvoorbeeld investeren in een technologie of duurzame energiebron die bij uw bedrijfsvoering past. VEMW pleit voor afspraken die doelmatig en flexibel zijn en daarmee ruimte geven aan het optimaliseren van uw bedrijfsprestaties. VEMW acht het belangrijk dat Europese doelstellingen flexibiliteit bieden voor een kostenefficiënte nationale implementatie.

Klimaatakkoord Nederland

VEMW was als deelnemer van de  sectortafels Industrie en Elektriciteit nauw betrokken bij de totstandkoming van het Nederlandse Klimaatakkoord (2019).  Inmiddels levert VEMW concrete bijdragen aan de implementatie van de maatregelen uit dit akkoord. VEMW  is onder andere bij de uitwerking van afspraken in de sectoren  Industrie en Elektriciteit, de cross-sectorale tafels voor waterstof (H2), power-to-heat (P2H), de Taskforce Infrastructuur Klimaatkoord Industrie en de Taskforce Infrastructuur Industrie en Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050.

VEMW in Europa

VEMW is lid van de Europese koepelorganisatie IFIEC Europe: the International Federation of Intensive Energy Consumers. IFIEC vertegenwoordigt 14 zusterorganisaties uit verschillende Europese landen. De beleidsadviseurs van VEMW leveren een actieve bijdrage aan diverse Working Parties, de uitvoerende werkgroepen waarin het Europese beleid wordt afgestemd. VEMW is op ad hoc basis betrokken bij verschillende Europese overleggen, bijvoorbeeld met de Europese Commissie. In 2019 publiceerde IFIEC het position paper ‘Coherent EU industry and energy policy will ensure a carbon neutral future’, over het belang van een coherent energie- en industriebeleid voor een succesvolle transitie.