Europees Beleid

Eén geharmoniseerde interne gasmarkt

Waarom een Europees gasbeleid?
Energie is een van Europa’s grootste uitdagingen. Concurrerende prijzen, een  toenemende importafhankelijkheid en een toenemend aandeel duurzame energie stellen de Europese energievoorziening op de proef. Europa voert vergaand beleid om bovenstaande uitdagingen aan te gaan. Uitdagingen waarvoor de EU maar ook individuele lidstaten staan, zoals klimaatbescherming, toegang tot gas, technologische ontwikkeling en energie-efficiëntie. Deze uitdagingen vergen een internationale samenwerking. Beslissingen in Brussel zijn mede bepalend voor uw gasprijs en uw rechtspositie als afnemer.

Rol VEMW
VEMW behartigt uw belangen via de Europese zusterorganisatie IFIEC en geeft gevraagd en ongevraagd input aan beleidsmakers in Europa. Daarnaast volgt VEMW de beleidsdiscussie in Europa voor u op de voet en houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Drie uitgangspunten van Europees beleid
Om de uitdagingen waarvoor de EU staat het hoofd te bieden is beleid gebaseerd op drie uitgangspunten:

  • Ontwikkelen van een interne markt          
  • Verbeteren van de voorzienings- en leveringszekerheid
  • Verduurzaming

Interne markt
Tot de liberalisering van de gasmarkt in 2000 domineren nationale monopolies (voornamelijk overheden) de markt. Europa wil monopolieposities van producenten en leveranciers opheffen en doelmatigheid bevorderen. Door het laten verdwijnen van landsgrenzen en het creëren van één interne gasmarkt wordt concurrentie verder bevorderd. Daardoor is er een prikkel tot innovatie en kan er druk komen op de prijs voor gas. Op die manier moet gas betaalbaar blijven. En dat is van groot belang voor de  concurrentiepositie van de Europese industrie en de kosten van alle overige gasverbruikers.

Een belangrijk uitgangspunt is derdentoegang: ‘Third Party Access’. Om concurrentie te bevorderen moet de toegang van derden – afnemers en producenten -  tot het net gegarandeerd zijn. Eenieder moet tegen dezelfde, redelijke, voorwaarden toegang hebben tot het systeem.

VEMW zet zich in voor onbelemmerde toegang tot de interne gasmarkt. VEMW heeft tot de hoogste Europese rechter gepleit voor een goede toepassing van het principe van derdentoegang.

Voorzienings- en leveringszekerheid
Europees energiebeleid richt zich ook op voorzienings- en leveringszekerheid. Initieel een focus op het beperken van de importafhankelijkheid. Tegenwoordig wordt de vraag of er voldoende  transport- en interconnectiecapaciteit is en of er voldoende back-up bronnen zijn (LNG, opslag, alternatieve pijpleidingroutes) steeds belangrijker.

VEMW bemoeit zich in Europa via IFIEC met vraagstukken over bijvoorbeeld de toewijzing van interconnectiecapaciteit, de gaskwaliteit en de balancering van de netten.

Verduurzaming
Het derde uitgangspunt van het Europese energiebeleid wordt gevormd door zorgen over de effecten van energieproductie en -gebruik op het klimaat. Europa wil de consequenties van energieproductie en -gebruik op het klimaat beperken en vervult daarin een voortrekkersrol.

De Europese Unie heeft daarom verschillende doelen gesteld voor 2020:

VEMW vindt dat  emissiehandel de meest kostenefficiënte manier is om de uitstoot van CO2 te beperken. VEMW pleit in Nederland (en in Europa via IFIEC) voor structurele aanpassing van het Europese emissiehandelssysteem. De Europese industrie moet op wereldschaal kunnen concurreren en ‘carbon leakage’ moet worden voorkomen

Gas is een fossiele brandstof. Om te komen tot een transitie naar een duurzame, koolstofarme energievoorziening is een aantal maatregelen nodig: