Gas & WKK

Een betrouwbare en betaalbare gasvoorziening.

Vraag een gas eindverbruiker wat hij het belangrijkste vindt van de levering en hij zal antwoorden:  ‘de prijs’. Daarmee gaat hij voorbij aan de voorzienings- en leveringszekerheid, want die lijken in Nederland een vanzelfsprekendheid. Feitelijk staat de betrouwbaarheid bovenaan de lijst, immers, een onderbreking is doorgaans kostbaar (productieverlies, schade) en vervelend (schade, opstarten). De kosten voor de gasvoorziening zijn niettemin wel van groot belang vanwege de concurrentiepositie, zeker voor spelers op de wereldmarkt. De gasmarkt belooft een doelmatige prijs  te leveren, maar gebeurt dat ook? De overheid heeft belang bij een goed draaiende economie, maar is ook aandeelhouder van het gasgebouw en spekt de Staatskas met opbrengsten uit dat gebouw.  De positie van WKK staat sterk onder druk, onder meer door marktverstoringen. Voor de zakelijke – intensieve – gasverbruiker redenen om goed georganiseerd te zijn om tegenwicht te bieden.

De belangrijkste VEMW standpunten met betrekking tot gas zijn te vangen onder de 3 K’s : kwaliteit, kosten, en keuzevrijheid:

  • Kwaliteit: betrouwbaarheid van de voorziening
    Nieuwe regelgeving en sterk veranderende marktomstandigheden maken een betrouwbare energievoorziening niet zonder meer vanzelfsprekend. Denk aan de onderbreking van de Russische gastoevoer in Oekraïne en Georgië, de toenemende import van gas met andere samenstellingen en de druk op netbeheerders om efficiënt te opereren (onderhoud, vervanging). VEMW pleit voor het behoud van de betrouwbaarheid van de Nederlandse gastransport- en distributienetten, onderzoek naar de mogelijkheden van schaliegasproductie en de invoeding van groen gas en betrouwbare en betaalbare regulering van de gassamenstelling.
  • Kosten: beheersbaarheid van de kosten
    Lange termijn, oliegekoppelde contracten zorgen voor een – te – hoge gasprijs. De hoge concentratie van upstream aanbieders  in combinatie met fysieke barrières op de gasmarkt (voorbeeld: NL-VK) zorgen ervoor dat uw gasfactuur (te) hoog is en plotseling nog hoger kan worden. VEMW pleit voor verbetering van de toegang tot de gasmarkt, onder meer door optimalisatie van het gebruik van -  en investeringen in - de infrastructuur, en een gasprijs die tot stand komt door een vraag-aanbodspel op een liquide en non-volatiele gasmarkt.  VEMW pleit voor een doelmatig en duurzaam gebruik van gas voor de productie van elektriciteit en warmte door middel van warmtekracht koppeling (WKK).
  • Keuzevrijheid: diversiteit aanbieders
    Het hebben van keuzevrijheid is voor ondernemers van essentieel belang. Alleen dan kunnen zij het gebruik van gas in hun bedrijfsvoering optimaliseren. VEMW pleit voor regels die doelmatig en flexibel zijn en daarmee ruimte geven aan het ondernemersklimaat.