Terug naar nieuws

VEMW: samenwerking, regie en concrete knelpunt-oplossing cruciaal voor klimaatdoelstellingen

Huidige fase van energietransitie vraagt om versnelde inzet op uitvoering

Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht, Besparing, Emissie7 juni 2024Jacques van de Worp

Doen wat nodig is. Onze industrie verduurzamen. Met samenwerking in sterke industrieclusters. Dat was het thema van het eerste NPVI-Connect!-event dat gisteren plaatsvond. Het event bracht industrie(clusters), energieleveranciers, netbeheerders en overheden samen. Met boodschappen, leermomenten en inspiratie.

NPVI

Met de introductie van het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI) in 2023 zet het - inmiddels demissionaire - kabinet in op een sterkere regie m.b.t. het verduurzamen van de industrie. Het doel is versnellen door met overheid en bedrijven vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten, randvoorwaarden te scheppen en nieuwe markten te ondersteunen. Daarvoor is een stuurgroep opgericht waarin het kabinet, medeoverheden, bedrijfsleven en netbeheerders vertegenwoordigd zijn.

Event

Tijdens NPVI-Connect! werd het belang van industriële verduurzaming benadrukt. Dat is niet alleen een opgave om beleidsdoelstellingen – zoals CO2-reductie en circulair grondstoffengebruik - te realiseren, maar bovenal ook een kans om de maatschappij met ons energie- en grondstoffengebruik te verduurzamen, met de industrie als vliegwiel voor realisatie. In plenaire en breakout-sessies zijn belangrijke thema’s besproken, zoals netcongestie, Europees beleid en investeringsklimaat. De sessies boden deelnemers de gelegenheid om ideeën uit te wisselen en samen toe te werken naar het oplossen van knelpunten.

Uitvoering!

VEMW voorzitter Gertjan Lankhorst: “Met het NPVI erkent de overheid dat de industrie belangrijk is voor Nederland, nu en in de toekomst. De producten uit de industrie hebben we nodig, maar de productie zal drastisch anders moeten: duurzaam, circulair en minder belastend voor de leefomgeving. De routekaart die vorig jaar is opgesteld is alweer aan een aanscherping toe omdat de realiteit van de transitie dat nodig maakt. Uit onderzoek blijkt dat vanwege de netcongestie maar liefst 80 procent van de verduurzamingsinvesteringen in de industrie niet kunnen worden uitgevoerd vóór 2030. En TenneT meldde recent dat we ook na 2030 nog met netcongestie geconfronteerd zullen worden.  Het handelingsperspectief van bedrijven om te verduurzamen wordt niet alleen sterk beperkt door netcongestie, met onzekerheden en vertraging in investeringen, waaronder de infrastructuur (elektriciteit, waterstof, CCS), maar ook de kostenstapeling in een geopolitiek en economisch onzeker tijdsgewricht. De komende 2 jaar worden cruciaal voor de voortgang en het handelingsperspectief. Daarbij is ons inziens de uitvoering van beleid bepalend, véél meer dan de beleidsvorming. In die uitvoering zijn samenwerking, regie en een focus op concrete knelpunt-oplossing cruciaal.”