Terug naar nieuws

Coalitie zet in op continuering klimaatafspraken en verbetering vestigingsklimaat

Belofte om handelingsperspectief te verbeteren wordt de ‘proof of the pudding’

Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht17 mei 2024Jacques van de Worp

De coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB heeft een akkoord op hoofdlijnen gesloten. Met een continuering van klimaatafspraken om het klimaatbeleid draagbaar, haalbaar en uitvoerbaar te maken. En een handelingsperspectief voor burgers en bedrijven te creëren m.b.t. een duurzaam energiegebruik. VEMW is positief over deze hoofdlijnen en benieuwd naar de maatregelen om hieraan passend invulling te geven.

Continuering klimaatafspraken

In het coalitieakkoord op hoofdlijnen is opgenomen dat het klimaatbeleid draagbaar, haalbaar en uitvoerbaar moet zijn. De coalitie is overeengekomen om zich te houden aan de bestaande afspraken, waarbij alleen wanneer de doelen niet gehaald worden, alternatief beleid in beeld komt. Het maken van maatwerkafspraken met de industrie wordt voortgezet omdat dit van belang is om de industrie in Nederland competitief en rendabel te houden. De coalitie gaat onderzoeken of de afspraken uitgebreid kunnen worden voor bijvoorbeeld nieuwe of regionale bedrijven en technologieën die een bijdrage kunnen leveren aan de transitie. Ook het Klimaatfonds wordt gecontinueerd en gebruikt voor investeringen in innovaties en technologie zoals CCS en waterstof. InvestNL wordt verstevigd als belangrijk vehikel voor investeringen in innovatie en in de potentie van de Nederlandse economie.

Herziening afspraken

De coalitie beklemtoont dat de kosten voor energie voor bedrijven en consumenten niet significant uit de pas mogen lopen met de buurlanden. Een belangrijke maatregel is om geen nieuwe nationale koppen op Europees beleid te zetten. Ook gaan de aangekondigde verhoging van de nationale CO2-heffing en de verhoging Energiebelasting voor de 3e t/m 5e schijf niet door als het aan de coalitie ligt, en vindt de afbouw van fossiele subsidies voor de energievoorziening plaats in Europees verband. Hier staat tegenover dat aan de stimuleringskant ingegrepen wordt op de ondersteuning van CO2-emissiereductie maatregelen via onder meer de SDE++ regeling.

Handelingsperspectief

De coalitie stelt dat het handelingsperspectief voor burgers en bedrijven cruciaal is als het gaat om de energievoorziening en klimaatmaatregelen. Bedrijven worden geholpen bij de energietransitie. Belangrijk speerpunt is het oplossen van netcongestie, waarbij de regievoering bij het kabinet moet liggen, onder andere als het gaat om (her-)prioritering van wie wanneer op het net wordt aangesloten.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “wij zijn positief over dit coalitieakkoord als het gaat om de continuering van de klimaatafspraken én de inzet van de coalitie voor een verbetering van het vestigingsklimaat in Nederland. Die continuïteit, respectievelijk erkenning is van groot belang voor het duurzame investeringsklimaat. Met investeringen in ons toekomstig duurzaam verdienvermogen én het verminderen van de CO2-uitstoot. Een betrouwbare overheid is daarvoor cruciaal. Ook positief is het nemen van verantwoordelijkheid om knelpunten, waaronder netcongestie en stapeling van energie gerelateerde kosten voor bedrijven, op te lossen. Dit om bedrijven een handelingsperspectief te geven voor de investeringen in de transitie. We zijn benieuwd naar de maatregelen die voorgesteld gaan worden om hier een passende invulling aan te geven. Beschikbaarheid van concurrerend geprijsde hernieuwbare energie en CCS-oplossingen, inclusief de hiervoor benodigde infrastructuur wordt dan ook 'the proof of the pudding'.”