Terug naar nieuws

Partijen zetten schouders onder drinkwaterbesparing

Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing vastgesteld door Bestuurlijke Overleg Water

Drinkwater Prijzen en tarieven, Kwaliteit10 april 2024Roy Tummers

Zakelijke gebruikers en huishoudens gaan aan de slag met drinkwaterbesparing. Het drinkwatergebruik per hoofd van de bevolking moet afnemen tot 100 liter per dag in 2035 (thans 125 liter). Grootverbruikers dienen een reductie van 20%  te bewerkstelligen ten opzichte van de referentieperiode 2016-2019. Laagwaardig gebruik van drinkwater wordt beperkt. Dit staat in het Nationale Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing dat op 10 april is vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Water. Door de genoemde doelen te realiseren kan het effect van toename van de watervraag in relatie tot de schaarsere beschikbaarheid van water worden beperkt.

Gemeenschappelijke opgave

Er is niet één partij die op eigen houtje de gewenste drinkwaterbesparing kan bewerkstelligen. Er is samenwerking nodig tussen overheden, particuliere en zakelijke consumenten, drinkwaterbedrijven, de bouw- en installatiesector en woningbouwcorporaties. Vanaf september 2023 is in vier bijeenkomsten met een brede groep deelnemers gewerkt aan het Plan van Aanpak. Iedereen moet vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid een bijdrage leveren aan de uitvoering. “Een hoogwaardige en toegankelijke drinkwatervoorziening is een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven uit diverse sectoren zoals de levensmiddelenindustrie maar ook bijvoorbeeld de chemie en de hightechindustrie. De toenemende schaarste tast het vestigingsklimaat aan dus dit plan komt op een goed moment”, aldus Roy Tummers, directeur Water bij Koninklijke VEMW. Zakelijke watergebruikers zullen actief meewerken aan de uitvoering, gezamenlijk met de relevante branches.

Richtinggevende keuzes

In het Plan van Aanpak zijn richtinggevende keuzes opgenomen voor huishoudens en zakelijke gebruikers. Ook wordt aandacht besteed aan nieuwbouw en realisatie: de woningbouwopgave biedt een kans om drinkwaterbesparende maatregelen te realiseren in nieuwe woningen. De richtinggevende keuzes zijn vertaald in maatregelen. Voor het zakelijke gebruik van drinkwater is het van belang dat er inzicht ontstaat in het besparingspotentieel per branche. Waterprofielen en waterscans zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen. Ook worden er benchmarks opgesteld. Roy Tummers: “Grootgebruikers van water hebben in het verleden laten zien dat zij verantwoord met water kunnen omgaan. Ontwikkelingen als klimaatverandering nopen echter tot meer actie. We zien de noodzaak om het watergebruik verder te beperken. Tegelijkertijd moeten we in Nederland blijven werken aan het vergroten van het aanbod van zoetwater”.

Het rapport wordt beschibkaar gesteld zodra het met de Tweede Kamer is gedeeld.