Terug naar nieuws

Belangrijke stap gezet voor toegang tot toekomstig HNS waterstofnetwerk

Gassen Netwerken, Aansluiting21 december 2023Jacques van de Worp

HNS, VEMW en Energie-Nederland zijn in overleg een eerste versie 1.0 overeengekomen van de aansluit- en transportvoorwaarden voor toegang tot het toekomstig waterstofnetwerk dat HNS ontwikkelt. VEMW is blij met deze eerste versie, die vertrouwen geeft in de ontwikkeling van voor alle partijen acceptabele voorwaarden.

Ontwikkelingsproces

De beoogde landelijk waterstof netbeheerder HNS en de representatieve organisaties VEMW (eindgebruikers) en Energie-Nederland (producenten en shippers) zijn eind 2022 - op basis van een consultatie versie (april 2022) van door HNS ontwikkelde transport- en aansluitcontracten - een trialoogtafel gestart. Met als doel te komen tot een evenwichtige contractenset van rechten en plichten voor de netbeheerder én de netgebruikers. Die contractenset zou afspraken moeten bevatten over zowel (voorwaarden voor) toegang als gebruik van het waterstoftransportsysteem (introductie van een virtueel handelspunt , beschikbaarheid van pijplijn flexibiliteit (PFS), e.d.). Niet meegenomen zijn de tariefstelling en de waterstofkwaliteit omdat deze door de wetgever (ministerie EZK) worden vastgesteld.

Versie 1.0

De uitkomst van het trialoog proces is een contractenset die versie 1.0 heet. Deze 1.0 versie betekent niet het einde van het ontwikkeltraject van deze contractenset. Het is een basis waarop verder gebouwd kan worden m.b.t. de punten waarover nog geen overeenstemming is bereikt omdat daarvoor nog verder overleg en deels ook onderzoek moet plaatsvinden. Zo verdienen de invulling van de aansprakelijkheidsbepalingen, de verdeling van pijplijnflexibiliteit en onderhoud (duur en frequentie) nog aandacht. Een ook de toekomstige amenderingsprocedure t.a.v. de contractenset. Daartoe zijn de trialoogpartijen inmiddels in overleg met EZK en toezichthouder ACM over een proces om de ACM hierin een rol te geven.

Belangrijke stap

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “met de aansluit- en transportvoorwaarden versie 1.0 is een belangrijke stap gezet voor netgebruikers om toegang te krijgen tot de in ontwikkeling zijnde waterstofinfrastructuur en -markt. Het constructieve overleg heeft geleid tot een evenwichtig pakket van rechten en plichten van de netbeheerder en de netgebruikers jegens elkaar. Deze versie biedt het noodzakelijke vertrouwen om de contractenset komend jaar op een aantal punten op een doeltreffende en doelmatige manier verder te ontwikkelen. We verwachten dat parallel aan dit proces komend jaar ook meer duidelijkheid van EZK komt t.a.v. de kwaliteitseisen en de tarieven voor gebruik van het systeem.”