Terug naar nieuws

Slotverklaring COP28 klimaattop Dubai betekent einde fossiele brandstoffen

Richting nu duidelijk bepaald met focus op de hóe-vraag

Klimaat Beleid en toezicht14 december 2023Jacques van de Worp

In de slotverklaring van de VN-klimaatconferentie in Dubai hebben 198 landen vastgelegd dat we - geleidelijk - moeten afstappen van de inzet van fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en steenkool. Duidelijk is sinds de klimaattop in Parijs dat het energiesysteem drastisch en snel zal moeten veranderen.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: "het belangrijkste van het slotakkoord in Dubai is de zinsnede dat fossiele brandstoffen uitgefaseerd worden op een rechtvaardige, orderlijke en eerlijke wijze. Hiermee wordt terecht onderkend dat klimaatneutraliteit een energiesysteem zonder fossiele brandstoffen betekent en dat de aandacht nu komt te liggen op het proces waarmee de wereld afscheid neemt van fossiele brandstoffen. Want voorlopig blijven fossiele brandstoffen noodzakelijk en dus ook investeringen om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. op een verstandige manier is geformuleerd dát we op enig moment een einde moeten maken aan de inzet van fossiele brandstoffen, maar dat dit nog niet betekent dat we klaar zijn met die brandstoffen. De gascrisis van de afgelopen jaren heeft ons wat dat betreft wel met de neus op de feiten gedrukt dat we nog niet zonder kunnen. Met het akkoord zal de focus nu komen te liggen op de vraag hóe we de uitfasering zullen gaan realiseren op een ordentelijke en verstandige manier opdat de maatschappij en economie wel kan blijven functioneren. Dat lijkt mij niet vrijblijvend, immers de richting is volstrekt duidelijk en ondubbelzinnig bepaald met dit akkoord. Nu komen de echt interessante vragen op ons pad, met naast de hóe vraag ook wie en wat in de transitie - en met welk tempo en middelen - een plaats gaat krijgen op basis van een eerlijke route."