Terug naar nieuws

ACM controleert of energieleveranciers klaar zijn voor de winter

10 van 59 leveranciers staan onder verscherpt toezicht

Elektriciteit Levering13 oktober 2023Jacques van de Worp

Toezichthouder ACM heeft bij alle energieleveranciers in Nederland financiële cijfers opgevraagd om te controleren of de bedrijven goed voorbereid zijn op de winter. Hebben ze voldoende elektriciteit en gas ingekocht om hun lopende contracten na te komen, en hebben ze voldoende geld om de nog te leveren energie te kunnen betalen? Uitkomst: 10 van de 59 leveranciers met een vergunning staan onder verscherpt toezicht.

Onderzoek

Alle leveranciers die gas en/of elektriciteit leveren aan consumenten en andere kleinverbruikers moeten hiervoor een vergunning hebben van ACM. Op dit moment zijn er 59 leveranciers met een vergunning van de ACM. De ACM heeft de eisen waar energieleveranciers aan moeten voldoen vorig jaar oktober aangescherpt om de kans dat leveranciers failliet gaan te verkleinen. Als blijkt dat een energieleverancier niet aan de extra eisen voldoet, moet het bedrijf met een herstelplan komen waarin dit zo snel mogelijk opgelost wordt. Ook kan de ACM aanvullende vergunningvoorschriften opleggen. Als een bedrijf niet meer kan zorgen voor betrouwbare levering van energie kan de ACM in het uiterste geval de vergunning intrekken.

Naleving

De ACM heeft het afgelopen jaar intensief toezicht gehouden op naleving van de aangescherpte eisen ten aanzien van de financiële positie en het risicomanagement van leveranciers. De ACM verwacht dat verschillende energieleveranciers in het najaar nog verbeteringen doorvoeren om te zorgen dat ze aan alle eisen voldoen.

Er staan momenteel 10 energieleveranciers onder verscherpt toezicht. Van 4 van deze leveranciers is bekend dat zij de Nederlandse markt willen verlaten. De overige 6 leveranciers staan onder verscherpt toezicht omdat zij bijvoorbeeld de financiële administratie moeten verbeteren. Bij een van deze leveranciers heeft de ACM inmiddels geconstateerd dat het bedrijf na ingrijpen door de ACM belangrijke verbeteringen heeft doorgevoerd. Bij één andere leverancier doet ACM uitgebreid onderzoek naar de klantwerving en de financiële kwaliteit en heeft onlangs handhavend opgetreden tegen te hoge tarieven en tekortkomingen bij de facturatie en financiële kwaliteit.

Naast de 10 leveranciers onder verscherpt toezicht hebben 5 leveranciers een herstelplan opgesteld om te zorgen dat hun financiële positie verbetert. De ACM beoordeelt deze plannen en zal waar nodig optreden als de financiële positie ontoereikend blijft.

Tijdige facturatie

ACM heeft ongeveer eenderde van de energieleveranciers deze zomer aangesproken op het feit dat zij jaar- of eindafrekeningen niet op tijd verstuurden. Deze leveranciers zijn met verbeterplannen gekomen om de achterstanden zo snel mogelijk weg te werken. Bij ongeveer de helft van de aangesproken energieleveranciers ziet de ACM na haar ingrijpen een duidelijke verbetering, bij de andere helft zijn de verbeteringen nog niet voldoende. Als blijkt dat leveranciers niet aan de norm voldoen kan ACM handhaven, bijvoorbeeld met een boete of een last onder dwangsom.

Bron: ACM, 11 oktober 2023