Terug naar nieuws

Op weg naar een nationaal plan van aanpak drinkwaterbesparing

Drinkwater Industriewater Beleid en toezicht, Besparing21 september 2023Roy Tummers

De vraag naar drinkwater neemt toe, als gevolg van bevolkingsgroei, klimaatverandering, economische ontwikkelingen en een groeiend drinkwaterverbruik. Dit zet de toekomstige drinkwatervoorziening onder druk. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil daarom een nationaal plan van aanpak drinkwaterbesparing opstellen. Dit richt zich op huishoudelijke én op zakelijke consumenten. Op 21 september vond in Utrecht de eerste stakeholder bijeenkomst plaats.

Bewust en zuinig drinkwatergebruik

In 2021 heeft het kabinet de Beleidsnota Drinkwater 2021-2026 vastgesteld. Hoofddoel is voldoende drinkwater van goede kwaliteit, voor iedereen in (Caribisch) Nederland. Dit is verder uitgewerkt in de Implementatie en Uitvoeringsagenda van deze beleidsnota. Een van de acties hierin is het opstellen van een nationale aanpak voor bewust en zuinig drinkwatergebruik door huishoudens en zakelijke gebruikers. Er wordt toegewerkt naar een drinkwatergebruik per hoofd van de bevolking van 100 liter in 2035 (huidig gebruik +/- 128 liter per persoon per dag). Aan grootverbruikers is gevraagd om het drinkwatergebruik ook met 20% te reduceren.

Stakeholderbijeenkomsten

Het traject om te komen tot een plan van aanpak voorziet in drie stakeholderbijeenkomsten. Tijdens de eerste bijeenkomst gaven verschillende partijen inzicht in het gebruik van drinkwater als ook in reeds lopende initiatieven om te komen tot besparing van drinkwater. Er was volop ruimte voor het ventileren van ideeën. Naast de drinkwaterbedrijven kwamen onder andere vertegenwoordigers vanuit de recreatiesector (RECRON), de landbouw (LTO) en het bedrijfsleven (VEMW en VNO-NCW) aan het woord. Tijdens de tweede en derde bijeenkomst wordt toegewerkt naar een concept plan van aanpak dat uiteindelijk begin volgend jaar afgerond moet worden.

Routekaart

VEMW heeft tijdens de bijeenkomst aangegeven dat de waterafhankelijke industrie graag bereid is om mee te denken en werken aan verdere besparing van drinkwater. Eerder dit jaar heeft VEMW een visiedocument opgesteld waarin onder andere een routekaart is opgenomen om te komen tot besparing. Van belang voor het plan van aanpak is onder meer dat bepaalde sectoren, zoals de levensmiddelenindustrie, water van drinkwaterkwaliteit nodig hebben. Deze bedrijven kunnen niet zomaar overstappen op een andere bron. Verder is relevant dat de urgentie maar ook de besparingsmogelijkheden niet overal gelijk zijn. De situatie op de zandgronden is bijvoorbeeld van een andere orde dan in West-Nederland.