Terug naar nieuws

Vaste Kamercommissie EZK wil vaart houden in energie- en klimaatdossiers

VEMW: belangrijk dat discussie en beleidsvorming doorgaan t.b.v. handelingsperspectief

Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht7 september 2023Jacques van de Worp

De Vaste Kamercommissie Energie en Klimaat (EZK) heeft zich duidelijk uitsgesproken over het niet-controversieel verklaren van een aantal energie- en klimaatdossiers om een extra vertraging van de energietransitie te voorkómen. Dat is, wanneer volgende week ook plenair hiertoe besloten wordt, in principe goed nieuws voor de voortgang voor het transitiebeleid en de daaruit resulterende plannen en projecten en het handelingsperspectief van energiegebruikers.  

Dossiers

De energie- en klimaatdossiers die de Tweede Kamer onder handen heeft betreffen onder meer wetsvoorstellen, notities, Kamerbrieven en initiatiefnota’s. Voor de vaste kamercommissie EZK gaat het hierbij in ieder geval over de Energiewet, de Wet Collectieve Warmtevoorziening, het creëren van een waterstofmarkt en -infrastructuur en het concept-Nationaal Plan Energiesysteem (NPE).

Handelingsperspectief

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: "Het is goed nieuws als de energie- en klimaatonderwerpen op de agenda blijven. Dat de discussies doorgaan en dat vaart wordt gemaakt, onder meer met de behandeling van de Energiewet. Het niet-controversieel verklaren van bijvoorbeeld dit wetsvoorstel betekent echter niet dat ook de inhoud niet controversieel is. In de huidige vorm van de Energiewet zien wij een aanzienlijke verslechtering van de rechtspositie van energie grootgebruikers. Door de behandeling en de discussies voortvarend op te pakken kan er voortgang gemaakt worden, en dat is van belang omdat de tijd die resteert om de klimaatdoelstellingen die we afgesproken hebben voor 2030 steeds korter wordt. Wat de industrie en andere grootverbruikers van energie nodig hebben is een concreet handelingsperspectief, en daarvoor is vanuit een aantal randvoorwaarden - zoals ondersteuning Klimaatfonds, maatwerkafspraken, uitbreiding infrastructuur - beleid nodig. Om tijdig te kunnen elektrificeren, waterstof te kunnen gebruiken, CO2 op te kunnen slaan, en warmte uit te kunnen koppelen."