Terug naar nieuws

Demissionair minister Adriaansens (EZK) heeft Routekaart Industrie gepubliceerd

Routekaart is onderdeel van Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI)

Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht18 juli 2023Jacques van de Worp

Demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat heeft - mede namens minister Jetten (Klimaat&Energie), minister Van der Wal (Natuur&Stikstof) en staatssecretaris Heijnen (I&W) - als onderdeel van het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI) een routekaart voor de verduurzaming van de industrie aan de Tweede Kamer gestuurd. Het programma en de routekaart moeten helpen bij de sturing, de uitvoering en de aanpak van knelpunten.

Industrieclusters

De industrie bereidt zich voor op de CO2-reductie van 24 Mton richting 2030. Het NPVI-programma richt zich op het uitvoeren van bestaand beleid, waarbij de routekaart een leidraad moet bieden voor belangrijke mijlpalen en beslismomenten voor alle partijen tot 2030 (korte termijn) en 2040 (middellange termijn). Het programma richt zich specifiek op de industrieclusters in Nederland. De grootste verduurzamingswinst valt volgens de minister te behalen in deze clusters, en daarom wordt er geïnvesteerd in de aanleg en aansluiting van energie-infrastructuur en de productie van voldoende groene energie. Bedrijven hebben daarnaast ook voldoende zekerheid nodig omtrent marktregulering en grondstoffen.

De routekaart en het NPVI moeten extra ondersteuning gaan bieden aan energie-intensieve bedrijven in cluster 6, die aanzienlijke CO2-uitstoot hebben. Deze bedrijven bevinden zich meer regionaal verspreid buiten de 5 grote clusters. Vaak hebben deze bedrijven al concrete plannen, maar ontbreekt het aan de juiste randvoorwaarden om deze te realiseren, bijvoorbeeld als het gaat om de beschikbaarheid van infrastructuur en vergunningsruimte. Vanuit het NPVI gaat samengewerkt worden met provincies en netbeheerders om ervoor te zorgen dat deze bedrijven met concrete verduurzamingsplannen daadwerkelijk in staat worden gesteld om deze ook uit te voeren. 

Maatwerkaanpak

Een belangrijk onderdeel van het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie is de maatwerkaanpak waarmee de 20 grootste industriële uitstoters - goed voor zo'n 80 procent van de industriële CO2-uitstoot - worden uitgedaagd plannen te maken om sneller fors minder CO2 uit te stoten en daarnaast bij te dragen aan een gezonde en veilige leefomgeving. Vorige week tekende het kabinet twee intentieverklaringen, zogenaamde 'Expressions of Principles'. In een intentieverklaring spreken bedrijven en overheid de plannen en voorwaarden voor verduurzaming uit.

Deze plannen moeten verder concreet en gedetailleerd uitgewerkt worden om zo tot maatwerkafspraken te komen. Kunstmestproducent Yara heeft de ambitie om in 2030 zo'n 1,5 Mton emissie te reduceren; 0,3 Mton extra bovenop het Klimaatakkoord. Chemiebedrijf Anqore heeft plannen gemaakt voor een reductie van 0,4 Mton in 2030, twee keer zoveel dan waar het bedrijf aan moet voldoen volgens het Klimaatakkoord. Met de 5 al eerder getekende intentieverklaringen staat de teller op zeven EoP's. 

Met de betrokken industriële bedrijven zijn inmiddels gesprekken gevoerd over de mogelijkheden om met maatwerk sneller hun uitstoot te verminderen. Om voortgang in de maatwerkaanpak te houden wil het kabinet voor 2024 duidelijkheid hebben over de ambities van de bedrijven en met de bedrijven die extra kunnen en willen verduurzamen een intentieverklaring getekend hebben.

VEMW heeft met belangstelling kennisgenomen van de routekaart en zal deze met haar leden bespreken.