Terug naar nieuws

Zo'n 40 industriële bedrijven vallen onder aanpak piekbelasting stikstof

Overheden werken maatregelen uit

Klimaat Wet- en regelgeving, Emissie, Vergunning13 juni 2023Jacques van de Worp

Circa 3000 bedrijven krijgen extra mogelijkheden om versneld hun uitstoot van stikstof fors te reduceren. Daaronder 28 industriële bedrijven die als piekbelaster worden aangemerkt (uitstoot groter dan de drempelwaarde), én 13 bedrijven waarbij stikstofreductie een integraal onderdeel van de 'maatwerkaanpak grootste CO2-uitstoters' is. Dat staat in de brief die de minister voor Natuur en Stikstof aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Piekbelasters

Circa 3000 bedrijven krijgen van de overheid extra mogelijkheden om versneld hun uitstoot van stikstof fors te reduceren. Deze ondernemers en hun naaste omgeving staan komend jaar voor keuzes of zij hun bedrijf (verder) willen verduurzamen, verplaatsen, hun activiteiten willen beëindigen of dat zij liever deelnemen in het gebiedsproces. Zo kunnen meer ondernemers dan door de commissie Remkes voorgesteld (500-600) vrijwillig keuzes maken en kan er een groter effect op de natuur worden bereikt.

Met de aanpak beoogt het kabinet de belasting van stikstof op de kwetsbare natuur te verminderen, de natuur de kans te geven om te herstellen en ruimte te creëren om nieuwe vergunningen te verlenen. Die ruimte wordt met prioriteit benut om PAS-melders te legaliseren en urgente maatschappelijke en economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Met de vrijwillige aanpak wil het kabinet voorkomen dat verplichtende maatregelen nodig zijn om tot de noodzakelijke daling in de stikstofdepositie te komen. De minister werkt hiervoor wel een 'normeren en beprijzen' instrumentarium uit, dat rond de zomer in een aparte kamerbrief zal worden opgenomen.

Industrie

De aanpak piekbelasters stikstof betreft voornamelijk agrarische bedrijven, maar ook een aantal industriële ondernemingen en energieproducenten. Alle ondernemingen zullen in het licht van de grote transitieopgaves moeten nadenken over hoe zij de toekomst van hun bedrijf in dat kader vorm willen geven en hun emissies versneld terug te dringen. De aanpak, die wordt uitgewerkt door het ministerie van EZK, richt zich op 28 industriële bedrijven die aan de drempelwaarde voor piekbelasting voldoen. Daarnaast is stikstofreductie integraal onderdeel van de maatwerkaanpak voor de grootste CO2-uitstoters, dus ook voor de 13 bedrijven die niet aan de drempelwaarde voldoen.

Voor de industriële piekbelasters die buiten de maatwerkaanpak CO2 vallen, werken de beleidsministeries samen met de relevante bevoegde gezagen een vereenvoudigde vorm van maatwerk uit. In de aanpak wordt eerst bezien of vergunningen aangescherpt kunnen worden. Voor stap 2, versnelde verduurzaming van (verbrandings)processen waarbij NOx en CO2 vrijkomen, zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van generieke regelingen (SDE++, VEKI) en wordt aansluiting gezocht op het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie en regionale energiestrategieën. Mocht het generieke instrumentarium voor verduurzaming van de industrie geen soelaas bieden, dan behoort een maatwerksubsidie tot de mogelijkheden. Dat laatste geldt eveneens voor bovenwettelijke maatregelen ter reductie van de ammoniakuitstoot. Zoals aangekondigd in de brief Voortgang maatwerkafspraken van 27 februari jl. zal de regering voor het zomerreces een nadere invulling aan de Kamer aanbieden en nader ingaan op de samenstelling van de groep industriële piekbelasters.

VEMW kijkt met belangstelling uit naar de nadere invulling van de maatregelen.