Terug naar nieuws

Grootverbruikers worden onvoldoende in staat gesteld te flexibiliseren

Oproep flexibilisering leidt tot kamervragen

Elektriciteit Netwerken, Levering7 juni 2023Matthieu van den Beld

Om de schaarse capaciteit op de elektriciteitsnetten optimaal te kunnen benutten zoeken netbeheerders naar flexibel vermogen bij grootverbruikers. VEMW heeft hiertoe begin februari dit jaar een handreiking gedaan in de vorm van een geclausuleerd transportrecht. Om het potentieel aan flexibel vermogen bij grootverbruikers te ontsluiten moeten  bestaande barrières eerst worden weggenomen.

Congestiemanagement

Grootverbruikers worden in toenemende mate geconfronteerd met congestie; netgebieden waar netbeheerders aangeslotenen geen transportvermogen meer kunnen bieden. Netbeheerders zijn per 25 november 2023 verplicht om congestiemanagement te onderzoeken en - waar mogelijk - uit te voeren alvorens zij congestie mogen afroepen en nieuwe transportverzoeken mogen weigeren. Het onderzoeken van congestie gebeurt - controleerbaar - via een gepubliceerd congestierapport. Congestiemanagement stelt netbeheerders in staat meer aangeslotenen van transport te voorzien door de gelijktijdige piekbelasting tegen betaling weg te regelen. Hierdoor kan de transportcapaciteit van het elektriciteitsnet vollediger worden benut.

Ontsluiting flexibiliteit

Tot op heden worden er door (met name regionale) netbeheerders weinig congestierapporten gepubliceerd. De beschikbaarheid van flexibel vermogen aan de verbruikszijde lijkt een knelpunt te zijn voor het toepassen van congestiemanagement. Over deze - naar verwachting beperkte - beschikbaarheid van flexibel vermogen zijn inmiddels ook Kamervragen gesteld, met het oog op enkele oplossingsrichtingen zoals alternatieve transportrechten.

Moeizame communicatie tussen netbeheerders, aangeslotenen en faciliterende partijen, evenals beperkte investeringsmogelijkheden voor grootverbruikers binnen de kaders van congestiemanagement, dragen vermoedelijk bij aan de beperkte flexibiliteit die in congestieonderzoeken wordt geïdentificeerd. Om meer flexibiliteit te realiseren, heeft VEMW eerder een handreiking gedaan in de vorm van het geclausuleerde transportrecht.

Maakbaarheidsprobleem

Congestiemanagement is per definitie tijdelijk, ter overbrugging van een investering in - en realisatie van - netverzwaring. De zuivere oplossing voor het huidige netcapaciteitstekort is dan ook het adresseren van het maakbaarheidsprobleem en borgen dat netbeheerders versneld de noodzakelijke netverzwaringen uitvoeren, zodat zij aan hun wettelijke taak - het tijdig voorzien in transportvermogen - kunnen voldoen. VEMW benadrukt dat het maakbaarheidsprobleem - de beperkingen door materiaalschaarste en personeelstekorten - met prioriteit moeten worden opgelost.