Terug naar nieuws

ACM schaft volumekorting per 2024 definitief af

Afschaffing heeft consequenties voor verschillende groepen grootverbruikers

Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven25 mei 2023Matthieu van den Beld

De toezichthouder schaft per 1 januari 2024 de zogenaamde volumecorrectieregeling voor elektriciteitsgrootverbruikers definitief af. Dat betekent dat netwerkkosten zullen verschuiven tussen groepen netgebruikers. VEMW is neutraal m.b.t. de volumekorting en heeft in haar zienswijze gepleit voor borging van het gelijke speelveld binnen de EU. 

Een groep van ongeveer 35 grootverbruikers elektriciteit krijgen sinds 1 januari 2014 een korting op hun nettarieven. Deze volumecorrectieregeling (verder: VCR) was in de Elektriciteitswet verankerd. Bij uitspraak van het Europese Hof in 2021 bleek echter dat dergelijke tariefregelingen niet door de wetgever mochten worden bepaald, en de toezichthouder de exclusieve bevoegdheid heeft om over tariefregulering te beslissen. De ACM had eerder aangekondigd dat de korting met ingang van 2024 zou komen te vervallen, tenzij uit een onderzoek zou blijken dat de korting gebaseerd is op daadwerkelijk lagere kosten voor het netbeheer.

De ACM heeft het onderzoek naar de VCR in maart 2023 ter consultatie gepubliceerd. Netbeheerders stellen in hun gezamenlijke reactie dat de bedrijven die korting ontvangen op grond van de VCR geen lagere netkosten veroorzaken. Het merendeel van de overige zienswijzen was afkomstig van grootverbruikers die de afgelopen jaren een volumekorting hebben ontvangen. De VCR afschaffen is nadelig voor hun concurrentiepositie en zeker geen bijdrage aan een gelijk speelveld in Europa. Zij pleiten daarom voor een overgangsregeling of een vervangende kortingsregeling.

Gelijke speelveld

Veel zienswijzen, waaronder die van VEMW, benadrukten het belang van het behoud van een gelijk speelveld binnen de Europese Unie. Grote verschillen tussen nettarieven in de EU-lidstaten leiden tot een ongelijk speelveld voor grootverbruikers en daaruitvolgend tot verstoorde marktwerking. De ACM heeft toegelicht dat zij het handelsverkeer op de elektriciteitsmarkt moeten bevorderen, en dat zij in de tariefregulering niet de gevolgen mee kunnen wegen voor de internationale concurrentiepositie van aangeslotenen op andere markten dan de elektriciteitsmarkt.

Algemeen directeur Hans Grünfeld: "De elektriciteitsnettarieven stijgen de afgelopen jaren sterk. Aangeslotenen die nu gebruik maken van de VCR kunnen voor hun nettarieven in 2024 - door het wegvallen van de VCR (90 procent korting) in combinatie met de tariefstijgingen (80-135 procent) - in het ergste geval een twintigvoudige (!) transportrekening verwachten. Tegelijkertijd dempt het wegvallen van de VCR de tariefstijgingen bij aangeslotenen die géén gebruik van de korting maken. VEMW ziet een verantwoordelijkheid van zowel de Minister als de aandeelhouder van TenneT om deze stijgingen in te perken, ook al omdat ze de elektrificatie en verduurzaming voor grootverbruikers bemoeilijken. Hier zijn ook opties voor, reikend van een alternatieve bekostiging van het net op zee tot de toewending van de opbrengsten van de verkoop van het Duitse deel van TenneT. Ook de ACM heeft hierin een taak, gezien de hogere tarieven die zij TenneT in 2024 gunt ter ondersteuning van het eigen vermogen. Zonder een draagbaar nettarief riskeren we een vertraging van de verduurzaming van de grootverbruikers, en daarmee een vertraagde energietransitie."