Terug naar nieuws

Bedrijven en bevoegde gezagen aan de slag met vermindering gebruik chemicaliën in koeltorens

Koelwater Beleid en toezicht, Emissie, Vergunning19 april 2023Roy Tummers

Met de recente publicatie van een rapport van Rijkswaterstaat (RWS) over het gebruik van hulpstoffen bij de behandeling van koelwater is een belangrijke stap gezet richting vermindering van het gebruik van dergelijke stoffen. Om afzetting van kalk en bacteriegroei te voorkomen worden verschillende chemicaliën aan het water toegevoegd. Het betreft vaak slecht afbreekbare stoffen zoals polymeren, fosforverbindingen en corrosieremmers. Het rapport biedt een handreiking aan het bevoegd gezag voor de watervergunningen om met bedrijven aan de slag te gaan om de lozingen van koelwater-chemicaliën daadwerkelijk terug te dringen.

Inzicht

Het rapport verschaft inzicht in de lozingen uit de koeltorens op Rijkswateren. Voor vergunningverleners, handhavers en bedrijven geeft het inzicht welke hulpstoffen worden gebruikt, in welke hoeveelheden, wat de risico’s zijn, maar ook hoe het gebruik van deze hulpstoffen door bedrijven kan worden gereduceerd. De gebruikte gegevens zijn ontleend aan vergunningaanvragen van de bedrijven, verstrekte informatie van bedrijven en gegevens over stoffen uit zogenaamde veiligheidsinformatiebladen.

Nieuwe technieken

De laatste jaren zijn er nieuwe technieken ontwikkeld en beschikbaar gekomen waarmee de lozingen omlaag gebracht kunnen worden. Bedrijven die koelwater lozen, zijn uitgenodigd om verbeteropties aan te dragen. Die opties zijn in dit rapport beschreven. Het is niet zo dat de technieken die in het rapport worden behandeld altijd en in alle situaties toepasbaar zijn. Meestal moet eerst worden onderzocht of de techniek in een bepaalde situatie toepasbaar is en zo ja, onder welke voorwaarden.

Handreiking voor bevoegd gezag

Het RWS-rapport biedt een handreiking aan het bevoegd gezag voor de watervergunningen om met bedrijven aan de slag te gaan om de lozingen van koelwateradditieven ook daadwerkelijk terug te dringen. Concreet zal er bij een nieuwe vergunningaanvraag of bij het herzien van bestaande vergunningen (traject ‘bezien en herzien lozingsvergunningen’) aan bedrijven worden gevraagd om onderzoek te doen naar het verminderen van koelwateradditieven in hun specifieke situatie. Via een implementatieplan wordt daar vervolgens door de bedrijven invulling aan gegeven.

Betrokkenheid en standpunt VEMW

Het rapport vloeit voort uit één van de afspraken gemaakt aan de bestuurlijke versnellingstafel opkomende stoffen waar VEMW aan deelnam. Afgesproken is om het gebruik van waterbezwaarlijke koelwater-chemicaliën te reduceren. VEMW staat achter deze afspraak en vervult samen met RWS de rol van “ambassadeur”. VEMW is van mening dat chemie-arme (niet te verwarren met chemie-vrije) waterbehandeling mogelijk is. Wel moeten bedrijven voldoende tijd krijgen om deze stap te maken. Verder is voor VEMW van belang dat er wordt gekeken naar integrale effecten. Als de toepassing van een alternatieve techniek leidt tot een minder robuuste bedrijfsvoering kan dit namelijk andere milieuproblemen opleveren. Inzet van nieuwe technieken is dan ook alleen opportuun als deze daadwerkelijk effectief zijn en de integrale milieuprestaties verbeteren.