Terug naar nieuws

Verkenning versnelling vergunningsprocedures voor energietransitie

VEMW: goede voornemens behoeven nog concrete invulling

Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Vergunning27 maart 2023Matthieu van den Beld

Het ministerie van EZK heeft de wettelijke opties verkend om de verlening van vergunningen voor energie-infrastructuur projecten te versnellen. De verkenning bevat volgens VEMW een aantal goede voorstellen, maar de meerwaarde daarvan zal pas duidelijk worden bij een concrete uitwerking.

In een Kamerbrief somt minister Jetten (EZK) de verschillende trajecten op die nu lopen om de energietransitie te kunnen versnellen. Een van de trajecten is een verkenning van versnellingsmogelijkheden voor vergunningverlening. Het Ministerie heeft deze eerste verkenning uitgevoerd en keek daarbij naar versnellingsmogelijkheden zowel binnen het huidige juridisch instrumentarium als naar eventuele aanpassingen van wetgeving om tot versnellingen te kunnen komen. Zo wordt voorgesteld om de toepasbaarheid van de rijkscoördinatieregeling (RCR) en de provinciale coördinatieregeling (PCR) uit te breiden. De coördinatieregelingen leiden tot een versnelling van de vergunningsprocedures, door onder andere alle voor het project benodigde besluiten in één keer in ontwerp ter inzage te leggen. Iedereen kan dan zienswijzen indienen op alle ontwerpbesluiten. Daarnaast moet de projectprocedure verkort worden, onder meer door (stappen in) de verkenningsfase over te slaan en een maximumtermijn voor de verkenningsfase in te stellen. Dit zal met name relevant zijn voor projecten die onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) vallen. Een andere optie is om bepaalde kleinere bouwwerken, zoals kleine transformatorstations vergunningvrij te maken. Deze zullen dan zonder vergunningsaanvraag mogen worden gebouwd. Tot slot wordt overwogen om procesrechtelijke veranderingen in bezwaar- en beroepsprocedures door te voeren om de doorlooptijden van deze procedures in te korten. De Minister benadrukt dat bij deze versnellingsvoorstellen voldoende capaciteit van de rechterlijke macht een belangrijk aandachtspunt is. Onbenoemd blijft of - en welke - acties worden ondernomen om deze capaciteit te borgen.

Concrete acties

Het ministerie van EZK zal nader onderzoek gaan uitvoeren naar de haalbaarheid van de voorgestelde versnellingsacties. Dit onderzoek wordt beoogd voor het zomerreces af te zijn. VEMW ziet uit naar concrete acties, omdat langlopende vergunningsprocedures een belangrijke vertragende factor vormen in de tijdige realisatie van een betaalbare en betrouwbare energieinfrastructuur, die noodzakelijk is om de industrietransitie door te kunnen maken.