Terug naar nieuws

Europese Commissie consulteert elektriciteitsmarktontwerp

Industrie pleit voor wegnemen barrières tot competitieve prijzen

Elektriciteit 16 februari 2023Matthieu van den Beld

De Europese Commissie hield van 24 januari tot en met 13 februari een consultatie over het elektriciteitsmarktontwerp. De Commissie zocht hiermee input van belanghebbenden over mogelijke wijzigingen aan het elektriciteitsmarktontwerp. IFIEC pleit voor een verbeterde marktwerking door barrières weg te nemen en ageert tegen inperkingen van de vrijheid van marktpartijen.

VEMW heeft binnen haar Europese koepelorganisatie IFIEC de discussie omtrent het marktontwerp geleid en de consultatierepliek geschreven in nauw overleg met alle IFIEC-leden. Binnen IFIEC zijn de Europese representatieve organisaties van grootverbruikers van energie verenigd. De marktconsultatie omvatte een lijst van grofweg 30 pagina's aan vragen en kende een korte reactietermijn van drie weken. De hoofdonderwerpen waar de Commissie input op vroeg, betroffen het functioneren van de korter termijnmarkten (waaronder de pay-as-cleared systematiek) langetermijn markten (waaronder PPAs en subsidiëring van duurzame energie via contracts for difference), investeringen in duurzame energie en flexibiliteit stimuleren, en consumentenrechten en -bescherming.

Risicobeheersing

De Europese Commissie zocht input over de wenselijkheid van het verplicht stellen van bepaalde contractvormen, types subsidie of inkoopstrategieën. IFIEC pleit voor de vrijheid van marktpartijen om zelf hun risico's te kunnen hedgen en beheersen. Er zijn veel instrumenten waarmee marktpartijen bijvoorbeeld elektriciteitsprijsrisico's kunnen afdekken als deel van hun risicomanagementstrategie. Deze strategie kan bestaan uit het inkopen van elektriciteit via een combinatie van een power-purchasing-agreement (PPA), langetermijnscontracten en korte-termijnsinkoop. Verschillende marktpartijen zullen verschillende behoeftes hebben aan bijvoorbeeld prijszekerheid, en het is dus onwenselijk om alle partijen een bepaalde contractvorm op te dwingen. Partijen moeten vrij zijn om zelf hun risico's te kunnen hedgen en beheersen. Alle instrumenten moeten mogelijk zijn; er moet geen top-down verplichting komen om een bepaalde vorm van risico-management (PPAs, CfDs, langetermijnscontracten) te beheersen.

Een voorwaarde om een effectieve strategie uit te voeren, is voldoende liquiditeit op de langetermijnmarkt voor elektriciteit. Momenteel is de liquiditeit erg laag. IFIEC doet in de consultatiereactie een aantal aanbevelingen over hoe deze kan worden verhoogd, zoals door het wegnemen van barrières die momenteel het afsluiten van PPAs verhinderen. De Commissie verwacht op 14 maart een voorstel te publiceren m.b.t. het wijzigen van het elektriciteitsmarktontwerp

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: "De markt is een instrument, geen doel. Als instrument stelt de markt marktpartijen in staat om hun risico's te beheersen, faciliteert het competitieve prijzen, en stuurt het transparante, efficiënte prijssignalen. Wijzigingen aan het huidige marktmodel moeten ten dienste staan van een goed functionerende markt, waarbinnen grootverbruikers toegang hebben tot competitieve prijzen en de vrijheid om zelf hun inkoopstrategie toe te passen."