Terug naar nieuws

Nederland moet beter worden voorbereid op extreme neerslag

Beleidstafel wateroverlast en hoogwater presenteert eindadvies

Klimaat Beleid en toezicht21 december 2022Roy Tummers

We doen in Nederland al veel aan waterveiligheid en aan het voorkomen van wateroverlast, maar Nederland is nog niet goed voorbereid op extreme hoeveelheden neerslag zoals we dat hebben meegemaakt in juli 2021 in Limburg. Dat stelt de Beleidstafel wateroverlast en hoog water die was opgericht naar aanleiding van de overstromingen in Limburg. De Beleidstafel heeft recent haar eindadvies gepubliceerd.

Maatschappelijke ontwrichting voorkomen

De beleidstafel constateert in haar eindadvies dat extreme neerslag, zoals we in Limburg hebben gezien, door klimaatverandering vaker en mogelijk nog extremer zal optreden. Schade kan daarbij niet altijd worden voorkomen en de impact kan in het hele land groot zijn. Daarom moeten we als Nederland aan de slag om ons hierop goed voor te bereiden en om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. Dat vraagt inzet van elke vierkante meter ruimte én van iedereen – overheden, burgers en bedrijven.

Meerlaagsveiligheidsdenken centraal

De beleidstafel doet in haar eindadvies 21 concrete voorstellen om het beleid ten aanzien van wateroverlast en hoogwater aan te passen om zo als Nederland beter voorbereid te zijn op een periode van extreme neerslag. De beleidstafel adviseert om in het waterbeleid het meerlaagsveiligheidsdenken centraal te zetten. Naast de drie lagen (preventie, gevolgbeperking en crisisbeheersing) waarin voorheen al werd gewerkt, voegt de beleidstafel daar twee lagen aan toe: waterbewustzijn en herstel.

Burgers én bedrijven

Het eindadvies van de Beleidstafel richt zich op diverse partijen, waaronder bedrijven. De ramp in Limburg heeft ons geleerd dat inwoners én bedrijven zich niet of weinig bewust waren van de dreiging van wateroverlast of overstromingen. Daarom is het volgens de Beleidstafel nodig dat er een fundamentele verandering plaatsvindt in de beeldvorming en in het denken bij burgers en bedrijven. Zo moeten bedrijven bewuster worden van economische activiteiten op risicovolle locaties. Daarbij is het zinvol om na te gaan welk risico je als ondernemers loopt en wat je zelf kan doen om dit risico te beheersen.

VEMW adviseert bedrijven om risico’s met betrekking tot wateroverlast en hoog water te inventariseren en analyseren en waar nodig maatregelen te nemen. Aan overheden vraagt VEMW om ondernemers te betrekken bij een risicodialoog of een stresstest.