Terug naar nieuws

Stikstofheffing grootste uitstoters industrie moet effectief en proportioneel zijn

Klimaat Emissie, Vergunning28 november 2022Jacques van de Worp

Het kabinet heeft vrijdag jl. aangekondigd een stikstofheffing in te willen voeren voor de industrie. Hoe meer bedrijven straks uitstoten, hoe meer ze betalen. De industrie wil een bijdrage leveren als deze effectief én proportioneel is.

Piekbelasters

Met een eenmalige vrijwillige regeling voor ondernemers die piekbelaster zijn, wil het kabinet op korte termijn een forse reductie van de stikstofneerslag realiseren. Hiermee wordt beoogd dat de natuur kan herstellen, kunnen PAS-melders gelegaliseerd worden en komt er ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen. Door een brede groep piekbelasters te vragen keuzes te maken tussen fors verduurzamen, verplaatsen, of vrijwillig stoppen wil het kabinet de stikstofimpasse doorbreken. Ook de industrie maakt onderdeel uit van de aanpak piekbelasters. De vergunningverlening op basis van de natuurbeschermingswet moet minder onzeker worden, waarbij ook de waterkwaliteit en biodiversiteit worden meegenomen. Dat schrijft minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof in een brief aan de Tweede Kamer.

Industrie

Volgens de minister geldt ook voor piekbelasters in de industrie dat het versneld terugdringen van stikstofdepositie (NOx, NH3) en verduurzaming noodzakelijk is. Met de circa 50 grootste piekbelasters uit de industrie wordt ingezet op het aanscherpen van vergunningen en versnelde verduurzaming. Hiervoor moeten de afspraken in 2023 gemaakt zijn en leiden tot een flinke stikstofreductie. Voor industriële piekbelasters wil het kabinet aansluiten bij de maatwerkaanpak, met aanscherping van de vergunningen. Na een jaar wordt geëvalueerd of dit voldoende heeft opgeleverd. Binnenkort maakt het kabinet de voorlopige stikstofreductiedoelen voor de industrie bekend.

Om op lange termijn meer stikstofruimte te creëren, gaat het kabinet de huidige bronmaatregelen (maatregelen om de stikstofuitstoot aan de bron te beperken) versterken en versnellen. Het kabinet stelt 400 miljoen euro extra beschikbaar voor het programma Schoon en Emissieloos bouwen. Ook wordt er 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een aantal specifieke (bovenwettelijke) stikstofmaatregelen op het gebied van industrie, bouw en mobiliteit. De ruimte die ontstaat door landelijke bronmaatregelen, wordt zorgvuldig geregistreerd in het stikstofregistratiesysteem. Het kabinet zet in op sterke regie over de verdeling van de ontstane stikstofruimte.

Bijdrage

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: "we zijn verheugd dat het kabinet nu concrete actie onderneemt om de stikstofcrisis en de onzekerheden voor investeringsprojecten in onder meer de industrie en de koolstofarme energievoorziening aan te pakken. De industrie, die voor zo'n 10 procent van de stikstofemissies in Nederland verantwoordelijk is, is bereid om een bijdrage te leveren aan die emissiereductie. Die bijdrage moet wel effectief én proportioneel zijn. Hiervoor moet kritisch gekeken worden naar de doeltreffendheid (baten) en de doelmatigheid (kosten) van mogelijke maatregelen. We kijken dan ook met belangstelling uit naar de concrete voorstellen die de regering in 2023 zal doen voor een verdere invulling."