Terug naar nieuws

ACM maakt regels congestiemanagement begrijpelijk

Elektriciteit Netwerken20 oktober 2022Matthieu van den Beld

Op 25 november zullen de nieuwe spelregels voor congestiemanagement in werking treden. Deze nieuwe regels zullen leiden tot een toegenomen toepassing van congestiemanagement om fysieke congestie op de elektriciteitsnetten te voorkomen. De ACM maakt met een Q&A de nieuwe verplichtingen en rechten voor aangeslotenen begrijpelijk.

De ACM heeft op 20 oktober een Q&A geplaatst op haar website, met daarin een toelichting op de nieuwe regels voor congestiemanagement. Onder de nieuwe spelregels, die bij het codewijzigingsbesluit van 25 mei 2022 zijn vastgesteld, is het netbeheerders onder andere toegestaan om congestiemanagement uit te voeren met een nieuwe contractvorm: het capaciteitsbeperkingscontract (CBC). Een CBC is een contract tussen een netbeheerder en een aangeslotene waarmee de aangeslotene tegen betaling op bepaalde momenten minder gebruik zal maken van het door hem gecontracteerd transportvermogen. Het CBC is dus een congestiedienst, ter voorkoming van fysieke overbelasting van het elektriciteitsnet.

Netbeheerders mogen onder de nieuwe spelregels aangeslotenen van 1 MW of groter verplichten een aanbod te doen tot deelname. Het staat aangeslotenen daarbij vrij om aan te geven tegen welk bedrag zij in staat zijn om een congestiedienst te leveren. Dit is geen nieuwe verplichting en was onder de oude wetgeving ook toegestaan. Nieuw is dat deze verplichte deelname in de vorm van een CBC plaatsvindt: onder de oude versie van de Netcode Elektriciteit was deelname enkel mogelijk via een biedladder. Met name voor regionale netbeheerders bood een biedladder geen efficiënte uitkomst in geval van één of enkele deelnemers. Met de inwerkingtreding van dit codewijzigingsbesluit zullen nu ook regionale netbeheerders uitvoering geven aan hun wettelijke verplichting om congestiemanagement uit te voeren voordat zij nieuwe transportverzoeken mogen weigeren.

Hans Grünfeld, algemeen directeur van de VEMW: "Congestiemanagement is het tijdelijk afkopen van transportrechten door netbeheerders om een netverzwaringsperiode te overbruggen. Het is goed dat de ACM op deze wijze een overzichtelijke toelichting geeft op de nieuwe spelregels voor dit proces, en zo aangeslotenen informeert over de rechten en plichten die zij richting de netbeheerders hebben. Het uitvoeren van congestiemanagement is een onmisbaar middel in het beperken van de economische schade van het netcapaciteitstekort."