Terug naar nieuws

Droogte zet door; uitdagingen steeds groter

Wateraanvoer en waterkwaliteit nog beheersbaar in grootste deel van Nederland

Markt3 augustus 2022Roy Tummers

De droogte zet deze week verder door. De neerslag die plaatselijk viel is niet genoeg om de wateraanvoer en het neerslagtekort significant te verbeteren. De Rijnafvoer schommelt rond 850 m3/s bij Lobith. Rond 7 augustus daalt de afvoer vermoedelijk naar 800 m3/s. Dat is in deze periode van het jaar uitzonderlijk, zo valt te lezen in de op 2 augustus geactualiseerde Droogtemonitor. Daarin is ook te lezen dat de gemiddelde Maasafvoer in een langzaam tempo daalt maar op dit moment voldoende is om aan de watervraag te voldoen. Het IJsselmeer bevat nog voldoende water.

Grotere uitdaging

In het grootste deel van Nederland is de huidige situatie wat betreft wateraanvoer en waterkwaliteit nog beheersbaar. Het wordt echter een steeds grotere uitdaging om de negatieve effecten voor met name natuur, landbouw en scheepvaart te beperken. De effecten worden op steeds meer plekken merkbaar. In West Nederland is sprake van toenemende verzilting omdat door de lage rivierafvoeren minder water beschikbaar is om het zeewater terug te dringen. Dit kan onder andere aan de orde zijn in het Brielse Meer, een voor de industrie in het Westelijk havengebied, zeer belangrijke zoetwaterbron. Rijkswaterstaat en Waterschap Hollandse Delta hebben nauw contact over de te verwachten condities en wat dit betekent voor de inlaatmogelijkheden van het Brielse Meer.

De scheepvaart ondervindt in toenemende mate hinder door afgenomen vaardieptes en stremmingen bij sluizen. De grondwaterstanden laten overal een dalende trend zien en zijn in het zuiden lokaal zeer laag. Hoge watertemperaturen leveren lokaal problemen op voor de waterkwaliteit. In verschillende regio’s wordt de verdringingsreeks inmiddels toegepast.

Maatregelen

De Waterschappen en Rijkswaterstaat hebben extra maatregelen genomen om water vast te houden, water te besparen en waar mogelijk de aanvoer te vergroten. De Klimaatbestendige Wateraanvoervoorziening (KWA) is op 18 juli opgestart om water aan te voeren naar West Nederland. Er zijn tijdelijke pompen geplaatst in de regio’s Twentekanalen en Gelderland, om hoger gelegen gebieden van water te voorzien. Vrijwel overal gelden schutbeperkingen voor de scheepvaart, om water vast te houden en verzilting tegen te gaan. Tevens wordt extra informatie uitgegeven voor de scheepvaart, met name over de waterstanden op de Waal. Drinkwaterbedrijven roepen klanten op om in warme periodes bewust en zuinig om te gaan met drinkwater.

Vanuit VEMW onderhouden we nauwe contacten met Rijkswaterstaat, het ministerie van EZK en uiteraard de achterban. Communicatie tussen de betrokken partijen is van groot belang om, zo nodig, tijdig maatregelen te nemen.

VEMW, 3 augustus 2022

Bron: WMCN-LCW