Terug naar nieuws

Droogtemonitor: effecten droogte nemen toe, meer maatregelen genomen

Waterbeschikbaarheid hoofdwatersysteem vooralsnog op peil

21 juli 2022Roy Tummers

De effecten van de droogte worden op steeds meer plekken merkbaar. De droogte blijft de komende weken aanhouden. Ondanks dat enkele lokale buien worden verwacht zal de komende twee weken het neerslagtekort verder toenemen, zij het minder snel dan in de afgelopen weken. Dit is te lezen in de laatste droogtemonitor die op 19 juli jl. is gepubliceerd. De droogtemonitor is een product van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) van het Watermanagementcentrum Nederland.

De droogtemonitor laat zien aan dat de afvoer van de Rijn en de Maas zeer laag zijn en de komende tijd verder zullen dalen. De grondwaterstanden zijn lokaal laag, met name in het oosten, zuiden en westen, en vertonen een dalende trend. Door het warme weer is de watervraag vanuit de landbouw en natuur gestegen.

Effecten zichtbaar

De effecten van de droogte worden op steeds meer plekken merkbaar. In West Nederland is er sprake van toenemende verzilting omdat er door de lage rivierafvoeren minder water beschikbaar is om het zeewater terug te dringen. Door de droogte en afnemende wateraanvoer wordt het in steeds meer gebieden moeilijker om waterpeilen op het gewenste niveau te houden. De watervoorraad in het IJsselmeer is nog wel goed op peil. De waterpeilen op de rivieren dalen, wat leidt tot verminderde vaardieptes. Door stijgende watertemperaturen ontstaan lokaal waterkwaliteitsproblemen. Deze kunnen ook ontstaan ook de lage rivierafvoeren met minder verdunning als gevolg. De droogtemonitor spreekt hier van een ‘aandachtspunt’.

Extra maatregelen

De Waterschappen en Rijkswaterstaat nemen extra maatregelen om water vast te houden, water te besparen en waar mogelijk de aanvoer te vergroten. De Klimaatbestendige wateraanvoer (KWA) is opgestart om water aan te voeren naar West Nederland. Er worden tijdelijke pompen geplaatst om de Twentekanalen van water te voorzien. Bij diverse sluizen gelden er schutbeperkingen voor de scheepvaart om water vast te houden en verzilting tegen te gaan. Drinkwaterbedrijven roepen klanten op om in warme periodes bewust en zuinig om te gaan met drinkwater.

De LCW schrijft dat er in het hoofdwatersysteem nog voldoende water beschikbaar is om aan de watervraag te voldoen. Tegelijkertijd geeft zij een waarschuwing af door te stellen dat dit bij aanhoudende droogte niet zo blijft. “Door de toenemende watervraag en de afnemende wateraanvoer wordt het moeilijker om de peilen op het gewenste niveau te houden”, aldus de LCW.