Terug naar nieuws

Meebuigen ACM met netbeheerder verzwakt aansluitrecht

Afzwakking van rechten aangeslotenen onzuivere oplossing netcapaciteitstekort

Elektriciteit Beleid en toezicht, Aansluiting20 juli 2022Matthieu van den Beld

De onafhankelijke toezichthouder ACM heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd waarmee de termijnen voor het verkrijgen van een aansluiting op het elektriciteitsnet zullen worden aangepast. De voorgenomen codewijziging betekent een afzwakking van de rechtspositie van aangeslotenen. Het ontwerpbesluit ligt ter consultatie tot 5 oktober 2022.

Aansluittermijn

In haar uitspraak van 2 september 2021 bepaalde het Europese Hof van Justitie dat ten onrechte  in de Elektriciteitswet  de aansluittermijnen zijn vastgelegd, terwijl dit een exclusieve bevoegdheid is van de onafhankelijke toezichthouder. Met dit ontwerpbesluit geeft de ACM nu uitvoering aan deze uitspraak.

Op dit moment is de wettelijke aansluittermijn voor kleinverbruikersaansluitingen (kleiner dan 10 MVA)  generiek 18 weken Aansluitingen groter dan 10 MVA worden beschouwd als maatwerk. Voor die categorie geldt dat een aansluittermijn in overleg met de netbeheerder overeen gekomen wordt. Totdat een nieuw codewijzigingstraject is voltooid, houdt de ACM ter overbrugging de norm aan van ‘een redelijke aansluittermijn uit de wet, die zo nodig, afhankelijk van de concrete omstandigheden per geval, nader kan worden vastgesteld.’

Afzwakking aansluitrecht

Met dit ontwerpbesluit stelt de ACM een significante verslechtering van de rechtspositie van grootverbruikers voor. Voor kleinverbruikersaansluitingen waar een wijziging moet plaatsvinden zonder grondwerkzaamheden, bepaalt het ontwerpbesluit weliswaar een iets kortere termijn van 12 weken. Voor andere wijzigingen aan of een realisatie van een aansluiting kleiner dan 3x80A, geldt ongewijzigd de termijn van 18 weken. Maar voor grootverbruiksaansluitingen tot 10 MVA, stelt het ontwerpbesluit een termijn van 40 weken. Daarnaast biedt het ontwerpbesluit de netbeheerder het recht om het realiseren van een aansluiting uit te stellen totdat er in het elektriciteitsnet voldoende transportcapaciteit beschikbaar is. Volgens de ACM is deze afzwakking van het aansluitrecht noodzakelijk om de netbeheerder tegemoet te komen in hun personeelsschaarste: “De schaarse personeelscapaciteit kan dan beter worden ingezet voor het realiseren van aansluitingen die daadwerkelijk transport van elektriciteit mogelijk maken.”. Deze redenering lijkt op gespannen voet te staan met de herhaaldelijke conclusie van de rechter dat het voorzien in voldoende personeel nadrukkelijk binnen de invloedssfeer van de netbeheerder ligt.

Algemeen directeur Hans Grünfeld: “Hiermee vervalt het absolute recht van een grootverbruiker op toegang tot de energievoorziening.  Dit recht wordt namelijk afhankelijk van het ontbreken van congestie of het tempo waarmee netbeheerders congestieproblemen oplossen. Als het ontwerpbesluit definitief wordt, is het dus voortaan in vrijwel het gehele land volstrekt onzeker of grootverbruikers toegang tot de energievoorziening krijgen.”

VEMW bereidt in overleg met haar leden een zienswijze voor op het ontwerpbesluit.