Terug naar nieuws

Eenduidige en uniforme beheersing legionellarisico’s in waterzuiveringsinstallaties stap dichterbij

Handreiking biedt handvatten voor bedrijven en omgevingsdiensten

Beleid en toezicht21 juni 2022Karin Burghouwt

Met de publicatie van de Handreiking legionellapreventie wordt een forse stap gezet in de richting van een eenduidige en uniforme beheersing van legionellarisico’s in biologische waterzuiveringsinstallaties. De handreiking is opgesteld door KWR en Royal HaskoningDHV in opdracht van het ministerie van I&W. VEMW heeft eerder aangedrongen op deze handreiking en was nauw betrokken bij de totstandkoming ervan. De handreiking is erop gericht bedrijven met een waterzuiveringsinstallatie handvatten te geven om legionellarisico’s die mogelijk voortkomen uit de waterzuiveringsinstallatie, in kaart te brengen, te analyseren en te beheersen.

Legionellarisico’s beheersen
Kern van de handreiking is een stappenplan voor het uitvoeren van een risicobeoordeling van inventarisatie tot en met beheersplan. Ook een monitoringsprogramma maakt onderdeel uit van de aanpak. De handreiking kan exploitanten van waterzuiveringen helpen om hun installatie te beoordelen en overheden helpen bij de vergunningverlening en het toezicht op deze installaties. Ook bij het ontwerp en uitvoering van nieuwe installaties kan de handreiking gebruikt worden om te streven naar een zo laag mogelijke kans op aanwezigheid en verspreiding van legionella.

Kennishiaten
Over de vermeerdering van legionellabacteriën in waterzuiveringsinstallaties en de verspreiding via aerosolen naar de omgeving is nog veel onbekend. Dat geldt ook voor de effectiviteit van bepaalde maatregelen om de verspreiding van aerosolen te voorkomen. Verder is de wijze van bemonstering en detectie van legionellabacteriën in de lucht op dit moment nog niet gestandaardiseerd. Deze en andere kennishiaten zijn in de handreiking benoemd en in de bijlage samengevat en geprioriteerd in een kennisagenda. Het is essentieel dat deze kennishiaten de komende jaren worden ingevuld.

Vervolg
De handreiking zal worden toegelicht in een bijeenkomst die VEMW zal organiseren voor haar leden. Daarnaast is van belang dat er afspraken worden gemaakt over de concrete toepassing van de handreiking in de praktijk. Daartoe vindt op korte termijn overleg plaats met het ministerie, de omgevingsdiensten en diverse brancheorganisaties.

VEMW, 21 juni 2022