Terug naar nieuws

Meerjarenprogramma Groen Gas moet 2 bcm opleveren in 2030

Ambitie is hoog, uitdagingen zo mogelijk nog groter

Klimaat Beleid en toezicht2 juni 2022Thessa de Ridder

Op 31 mei 2022 heeft het Platform Groen Gas haar Meerjarenprogramma aangeboden aan de minister voor Klimaat en Energie. Het Platform Groen Gas is voortgekomen uit een fusie van vier brancheorganisaties. Het programma verwoordt de acties die de sector gaat ondernemen om de productie van groen gas in Nederland uit te breiden tot minimaal 2 mrd m3 (2 bcm) groen gas in 2030. Het betreft onder andere ondersteuning op het gebied van feedstock, het verdienmodel van ondernemers, draagvlak en vergunningen, innovatie en infrastructuur. VEMW ziet in de samenwerking in het platform een belangrijke stap én stelt vast dat de uitdagingen zo mogelijk nog groter zijn dan de ambitie.

Verduurzaming
De productie van groen gas moet – naast koolstofarme waterstof en elektrificatie - een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de verduurzaming van Nederland. Groen gas wordt, als alternatief voor aardgas, als een van de meest kostenefficiënte oplossingen in de energietransitie gezien, met name voor de bestaande gebouwde omgeving en de industrie. Groen gas kan ook een belangrijke rol spelen in de levering van flexibiliteit in het energiesysteem, met name op piek- en buffervermogen.

Routekaart Groen Gas
In 2020 heef de minister van EZK een Routekaart Groen Gas gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Daarin schetste de minister de noodzaak en potentie tot het vergroten van de productie van groen gas en gaf hij een overzicht van de belangrijkste beleidsvoornemens om de groen gas ambities uit het Klimaatakkoord te faciliteren. Met een verkenning van alternatieve instrumenten om groen gas productie te stimuleren, een flankerend beleid gericht op het realiseren van randvoorwaarden, waaronder innovatie, locatiebeschikbaarheid, professionalisering, netbeheer en grondstoffen en een duiding hoe groen gas zal bijdragen aan de verduurzaming van eindgebruikssectoren.

In maart 2021 concludeerde TKI Nieuw Gas en RVO dat de sector een boost nodig heeft om de ambitie van 2 bcm per jaar in 2030 – 5 procent van het binnenlands gasverbruik - waar te kunnen maken en het potentieel te ontsluiten. Ze ondersteunden de ontwikkeling via hun innovatieportfolio. Sinds 2012 zijn 68 projecten afgerond die gebruik hebben gemaakt van 46 mln euro ondersteuning.

Bijdrage
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “wij juichen de ambitie van de groen gas sector toe, omdat het kan bijdragen aan een verduurzaming van het gasverbruik – naast waterstof, energiebesparing en elektrificatie -en aan vermindering van de afhankelijkheid van aardgas uit Rusland naast LNG-import, gasopslag en verruimen van koleninzet en Groningengas. Met de samenwerking van verschillende organisaties die groen gas produceren en willen stimuleren is een belangrijke stap gezet. En we moeten vaststellen dat de organisatie van de keten van producent tot consument, met middelen, license-to-operate en belangen nog de nodige aandacht verdient om de duurzame ambitie van 2 bcm in 2030 – bijna een vertienvoudiging (!) in 8 jaar - te kunnen realiseren op een bedrijfseconomische en betrouwbare manier.”