Terug naar nieuws

Europese commissie bemoeilijkt realisatie waterstofdoelstelling

Delegated Act stelt onnodig hoge eisen aan productie duurzame waterstof

Klimaat Beleid en toezicht24 mei 2022Thessa de Ridder

Afgelopen zomer kwam de Europese Commissie in het Fit For 55 pakket met ambitieuze voorstellen voor doelstellingen ter verduurzaming van de samenleving en de industrie. Voor de afname van waterstof stelde de Commissie voor om waterstofgebruikers te verplichten om 50 procent groene waterstof te gebruiken in 2030. Deze doelstelling is op zijn minst zeer ambitieus en mogelijk zelfs onhaalbaar voor Nederland, zoals studies van TNO en CE Delft laten zien. Of deze doelstelling gehaald kan worden is sterk afhankelijk van de definitie van duurzame waterstof. Afgelopen vrijdag heeft de Europese Commissie in een zogenaamde ‘Delegated Act’ een voorstel gedaan voor de eisen waaraan de elektriciteit voor de productie van hernieuwbare waterstof d.m.v. elektrolyse moet gaan voldoen.

Eisen
Hans Grünfeld, Algemeen Directeur VEMW: “De commissie stelt onnodig strenge eisen voor groene waterstof, door criteria als additionaliteit, locatie en gelijktijdigheid van productie en consumptie. Daarbij moet een elektrolyser gebruik maken van nieuwe duurzame elektriciteit die is aangekocht door een Power Purchase Agreement (PPA) die aan de genoemde eisen voldoet. Het gebruiken van duurzame elektriciteit uit Frankrijk voor een Nederlandse elektrolyser, bijvoorbeeld, is daarbij niet toegestaan, zelfs niet als deze gecontracteerd is d.m.v. een PPA. Daarnaast staat de Commissie het niet toe dat gesubsidieerde elektriciteitsopwekking wordt gebruikt voor de productie van duurzame waterstof. De commissie stelt terecht eisen aan de definities van duurzame waterstof, maar hanteert zulke stringente eisen, dat zij daardoor de productie en de mogelijkheid voor doelmatige, sluitende businesscases onnodig beperkt.”

Haalbaarheid
Grünfeld vervolgt: “Door deze barrières die de Europese Commissie opwerpt, maakt de Commissie het voor de industrie steeds moeilijker om te verduurzamen doordat ze doeltreffende en doelmatige oplossingsrichtingen uitsluit. In het REPowerEU pakket roept de Commissie de lidstaten en het Parlement op om de doelstelling voor de industrie te verhogen van 50 procent groene waterstof naar 75 procent. Het is in het belang van de verduurzaming en de industrietransitie dat gekeken wordt naar oplossingen, dat barrières weggenomen worden en dat ondersteunende instrumenten beschikbaar gesteld worden. Grootschalige elektrolyse is nog in ontwikkeling en de Commissie moet dit versnellen in plaats van vertragen. Nieuwe, hogere doelstellingen kunnen daarbij helpen, onnodig stringente eisen helaas niet.”

VEMW, 24 mei 2022