Terug naar nieuws

Tarieven warmteleveranciers in 2022 fors gestegen

Gemiddeld liggen tarieven wel 18 procent onder vastgestelde maximum

Gassen Beleid en toezicht1 april 2022Karin Burghouwt

Toezichthouder ACM stelt in een eerste analyse vast dat de vergunninghoudende warmteleveranciers hun tarieven voor het jaar 2022 fors hebben verhoogd, maar daarbij gemiddeld wel 18 procent onder het maximale variabele tarief zijn gebleven. De verhoging van de tarieven wordt in belangrijke mate verklaard door de gestegen energieprijzen. Vier warmteleveranciers die geheel op aardgas draaien vragen wel het maximumtarief. ACM heeft in december de warmteleveranciers er op aangesproken hun tarieven voor 2022 alleen te verhogen als dit nodig is om gestegen kosten te dekken. Van misbruik door hogere winsten te behalen lijkt volgens de ACM nu geen sprake.

Warmtewet
In de Warmtewet is vastgelegd dat de ACM voor de beschermde verbruikers (kleinverbruikers) jaarlijks het maximale leveringstarief voor warmte moet vaststellen op basis van de gasprijs (‘niet-meer-dan-anders’, nmda) en met een in de wet voorgeschreven methode. Omdat de gasprijs al erg gestegen was op het moment dat de ACM de maximumtarieven voor 2022 vast moest stellen, stegen de maximumtarieven automatisch mee. Warmteleveranciers moeten altijd onder het door de ACM vastgestelde tariefplafond blijven. De stijging van de gasprijs nadien heeft geen effect op het tariefplafond voor 2022.

Grootverbruikers in de gebouwde omgeving, van MKB-bedrijven tot kantoren en ziekenhuizen, zijn niet beschermd door de Warmtewet. Zij worden geacht zelf te kunnen onderhandelen met de monopolistische warmteleveranciers. Een aantal grootverbruikers heeft zich afgelopen najaar gemeld bij VEMW met klachten over onevenredige kostenstijgingen die zijn voorgesteld voor 2022. VEMW heeft ze meestal moeten bevestigen in hun opvatting m.b.t. onevenredigheid en geadviseerd contact op te nemen met de leverancier en zo nodig de toezichthouder om te toetsen op de redelijkheid en billijkheid van het aanbod.

Tariefstijging
De ACM heeft bij het vaststellen van de warmtetarieven voor 2022 berekend dat de totale kosten voor een doorsnee huishouden dat is aangesloten op een warmtenet met maximaal 67 procent kon stijgen. Reden: de inkoopkosten voor aardgas, elektriciteit, restwarmte en hernieuwbare energie zijn – ook voor warmteleveranciers - fors gestegen. Het inkoopbeleid van warmteleveranciers verschilt sterk tussen de bedrijven onderling. Er zijn leveranciers die hun inkoopprijzen voor langere tijd hebben vastgezet en er zijn leveranciers die hun inkooprisico’s afdekken met uiteenlopende vormen van hedging. Uit een eerste analyse van de ACM blijkt dat die totale kosten bij de 5 grootste leveranciers met gemiddeld 41 procent zijn gestegen.

VEMW, 1 april 2022