Terug naar nieuws

Uitstoot broeikasgassen met 7 procent gedaald t.o.v. 2019

Uitstoot industrie laatste 3 jaar gestabiliseerd door hogere efficiëntie

Klimaat Beleid en toezicht17 maart 2022Thessa de Ridder

In 2021 lag de uitstoot van broeikasgassen 2,1 procent hoger dan in 2020 en zo’n 7 procent lager dan in 2019, het laatste pre-coronajaar. Door de hogere uitstoot in 2021 is de reductie ten opzichte van ijkjaar 1990 op 23,9 procent uitgekomen; 1,1 procent onder de Urgenda-doelstelling van minimaal 25 procent. De stijging van de emissies in 2021 komt vooral door meer aardgasverbruik in de gebouwde omgeving. De uitstoot van de industrie ligt al 3 jaar stabiel rond de 47 Mton CO2/jaar. Dit blijkt uit een eerste raming van het CBS en de RIVM/Emissieregistratie over de uitstoot van broeikasgassen in 2021 volgens de IPCC-richtlijnen.

Industrie
De uitstoot van de industrie bleef vrijwel gelijk met een uitstoot van 47 Mton CO2/jaar en 6,1 Mton overige broeikasgassen. De uitstoot van de industrie is al 3 jaar stabiel. In het tweede kwartaal van 2021 waren de emissies flink hoger doordat de industrie meer produceerde dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daarentegen was de uitstoot in het vierde kwartaal fors lager. Door de hogere aardgasprijzen in het tweede helft van het jaar is minder gas afgenomen door industriële gebruikers. De emissies door de sector mobiliteit waren in 2021 ongeveer even groot als in 2020. In 2020 waren de emissies fors lager dan een jaar eerder door corona. Die daling zette in 2021 niet door.

Na 2015 is de CO2-intensiteit van de Nederlandse economie gedaald. Deze daling zette ook in 2020 en 2021 - ondanks de impact van Corona - door. Dat betekent dat de CO2-efficiëntie van productieprocessen steeds meer verbetert. De broeikasgasintensiteit van de economie als geheel was in 2021 een vijfde kleiner dan in 2015.

Elektriciteit
De elektriciteitssector heeft vorig jaar 2 procent meer broeikasgassen uitgestoten dan in 2020, bij een 2 procent lagere elektriciteitsproductie. De aardgasgestookte centrales hebben vooral vanaf het tweede kwartaal van 2021 minder geproduceerd door de gestegen aardgasprijs. De prijs voor kolen steeg minder sterk waardoor er relatief meer elektriciteit is geproduceerd uit kolen. Bij de inzet van kolen voor de elektriciteitsproductie komt meer CO2 vrij dan bij de inzet van aardgas. Daardoor was de uitstoot alsnog hoger dan een jaar eerder. De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen groeide in 2021. Dat drukte de totale uitstoot van de elektriciteitssector iets, maar te weinig om de hogere CO2-uitstoot door de toegenomen productie uit kolen helemaal te compenseren.

Gebouwde omgeving
In de gebouwde omgeving (woningen, kantoren, scholen, zorginstellingen, e.d.) was de toename van de emissies het grootst: +10 procent ten opzichte van 2020. Dit komt vooral doordat het in de eerste helft van 2021 kouder was dan in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor er meer aardgas werd gestookt. In de tweede helft van het jaar was de uitstoot in de gebouwde omgeving vrijwel gelijk aan het jaar daarvoor.

Nederlandse economie
In 2021 is door alle Nederlandse economische activiteiten, waarbij ook rekening wordt gehouden met de emissies van de zeevaart, luchtvaart en de emissies van biomassa, 3,1 procent meer CO2 uitgestoten dan in 2020. De stijging was kleiner dan de toename van het bruto binnenlands product (bbp). De Nederlandse economie groeide in 2021 met 4,8 procent. Gecorrigeerd voor het weerseffect kwam de stijging van de CO2-uitstoot uit op 1,6 procent. In vergelijking met 2019 was de CO2-uitstoot in 2021 6,1 procent lager.

VEMW, 17 maart 2022