Terug naar nieuws

Mededingingswet biedt ruimte voor gezamenlijke inkoop windenergie

ACM positief over VEMW initiatief PPA windpark Hollandse Kust West

Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht1 maart 2022Thessa de Ridder

Toezichthouder ACM is positief over een initiatief van VEMW om bedrijven samen te laten werken bij het gezamenlijk inkopen van elektriciteit uit een windmolenpark. VEMW had aan ACM gevraagd te beoordelen of het initiatief binnen de Mededingingswet valt. Volgens VEMW wordt met realisatie van het project een substantiële bijdrage geleverd aan de verlaging van de CO2-voetafdruk van bedrijven, het behalen van vastgestelde klimaatdoelen en het stimuleren van de bouw van windmolenparken.

Gezamenlijke groene inkoop
Koninklijke VEMW behartigt de belangen van zakelijke energie- en watergebruikers in Nederland. VEMW wil dat de leden van haar vereniging – instellingen en industriële bedrijven - samen een contract kunnen sluiten met de toekomstige bouwers van het windpark Hollandse Kust West (HKW). Op die manier is én hun elektriciteitsprijs voor groene energie voor een aantal jaren vastgelegd (prijszekerheid), kunnen ze de groene elektriciteit inzetten voor het reduceren van de CO₂-emissies die zijn gekoppeld aan hun energiegebruik (aantoonbare emissiereductie), én stimuleren de aangesloten bedrijven de productie van duurzame energie. Voor een ontwikkelaar van windparken is het gunstig als er langjarige leveringscontracten onder de investering liggen (investeringszekerheid). Zo’n gezamenlijk contract is niet nieuw. Zo sloot een consortium van AkzoNobel (thans Nobian), Philips, Google en DSM in 2017 al een Power Purchase Agreement (PPA) met de ontwikkelaar van het Windpark Krammer in Zeeland.

Mededingingswet
VEMW heeft aan toezichthouder ACM gevraagd of het gezamenlijke voornemen binnen de Mededingingswet valt. ACM geeft aan dat deze initiatieven bijdragen aan de verduurzaming van de energiesector en niet in strijd zijn met de concurrentieregels. Het initiatief gaat over het gezamenlijk inkopen door bedrijven en instellingen van elektriciteit uit een windmolenpark. De ACM past bij deze beoordelingen de ‘concept leidraad duurzaamheidsafspraken’ toe en geeft duidelijkheid aan de initiatiefnemers. ACM stelt vast dat het initiatief geldt voor één windmolenpark en dat er daarnaast voldoende mogelijkheden overblijven voor bedrijven en ontwikkelaars van windparken om ook elders duurzame energie te kopen en te verkopen. Daarom is geen sprake van strijd met de mededingingsregels.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Alle VEMW-leden - groot en klein(er) - kunnen door deze samenwerking rechtstreeks groene energie inkopen bij de producent en daarmee een belangrijke stap zetten in het verminderen van hun CO2-voetafdruk. Voorts leveren ze een bijdrage aan de vastgestelde klimaatdoelen en stimuleren ze de bouw van windmolenparken. Het initiatief geldt voor één windmolenpark, Hollandse Kust West, dat nog moet worden aanbesteed. Als het initiatief slaagt overwegen we meer initiatieven te nemen om zo een daadwerkelijke en substantiële bijdrage te kunnen leveren aan de klimaatdoelen zoals die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord.”

VEMW, 1 maart 2022