Terug naar nieuws

Klimaatambitie vereist concrete stappen van minister Jetten

Daadkracht vereist om energievoorziening tijdig in de juiste richting te leiden

Klimaat Beleid en toezicht14 februari 2022Thessa de Ridder

Het kabinet heeft een grote ambitie neergelegd in het coalitieakkoord. Met die ambitie, die verder gaat dan het Klimaatakkoord (2019) staan we voor een grote opgave, zo meldt minister Jetten (EZK) aan de Tweede Kamer. Het is volgens VEMW zaak om die ambitie via concrete stappen om te zetten in een daadwerkelijke reductie van de uitstoot van broeikasgassen en de energievoorziening tijdig in de juiste richting te leiden.

Beleid
Het kabinetsbeleid richt zich op een broeikasgas emissiereductie van tenminste 55 procent in 2030 t.o.v. 1990. Bij de uitwerking van beleidsmaatregelen richt het zich op een emissiereductie van 60 procent om ervoor zorgen dat het nieuwe streefdoel voor 2030 in de Klimaatwet (55%) wordt gehaald. Uiterlijk in 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn. Het kabinet streeft er in deze naar een voorstel voor wijziging van de Klimaatwet in het voorjaar 2022 aan de Kamer aan te bieden. Met tussendoelen voor 2035 en 2040.

Het kabinet verwacht in mei een eerste uitwerking in een ‘beleidsprogramma Klimaat en Energie’, met per sector een samenhangend beleidspakket van subsidiering, beprijzing en normering. Dat biedt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de mogelijkheid om een inschatting te maken van het doelbereik in de Klimaat en Energieverkenning (KEV) 2022. Na de PBL-doorrekening zal per sector een maximale uitstoot (‘restemissiedoel’) voor 2030 worden vastgesteld. Voor de ESR-sectoren volgt daaruit een emissiebudget richting 2030. De uitwerking van de fiscale vergroeningsmaatregelen zal waar mogelijk meelopen in de besluitvorming over de lasten in dit voorjaar en in het Belastingplan 2023. Het beleidsprogramma zal ook ingaan op de dekking van uitvoeringskosten bij de Rijksoverheid en medeoverheden.

Energievoorziening
Het kabinet wil het aanbod van hernieuwbare energiebronnen stimuleren en zet in op extra windenergie op zee, het aanbod van groen gas, de productie van duurzame waterstof als ook kernenergie. Een quickscan van de gevolgen van het coalitieakkoord voor het energiesysteem wordt door de netbeheerders, samen met een eerste uitwerking van een ‘Nationaal Plan Energiesysteem 2050’, in Q2-2022 aangeboden aan het parlement. Een jaarlijks te actualiseren MIEK moet de planning en voortgang weergeven van projecten van nationaal belang vanuit de sectoren industrie, transport, landbouw en gebouwde omgeving. Met een gefaseerde besluitvorming met oog voor een integrale afweging, systeemintegratie en gedragen ruimtelijke inpassing.

Daadkracht
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “wij onderschrijven de ambitie van het kabinet om de emissie van broeikasgassen verdergaand te reduceren. Wat nu van belang is, is een snelle concretisering van maatregelen. Hiervoor moeten belangrijke besluiten genomen worden, waarbij de overheid verantwoordelijkheid neemt voor de ruimtelijke inpassing en dekking van aanloop- en vollooprisico’s van nieuwe infrastructuur voor elektriciteit, waterstof en CO2, alsook voor de wettelijke bescherming van gebruikers van deze voorzieningen en de financiering van de onrendabele top van innovatieve CO2-besparingsinvesteringen.”

VEMW, 14 februari 2022