Terug naar nieuws

Gemiddeld financiële rendement warmtebedrijven iets gedaald in 2020

ACM ontwikkelt methode om redelijke rendementen te toetsen aan normen

Beleid en toezicht21 december 2021Thessa de Ridder

Het gemiddelde financiële rendement van vergunninghoudende warmteleveranciers is in 2020 gedaald tot 4,2 procent, in een range van 4,2-6,4 procent over de afgelopen 5 jaren. Dat blijkt uit de Rendementsmonitor van toezichthouder ACM, die het eens per 2 jaar publiceert en rapporteert aan de minister van EZK op grond van de Warmtewet.

Investeringen
De ACM stelt vast dat de warmteleveranciers de afgelopen jaren meer hebben geïnvesteerd in de aanleg en uitbreiding van warmtenetten. Het aantal warmtenetten is gestegen van 175 in 2018 naar 232 in 2020. De bijbehorende investeringen zijn in 2020 met 27 procent toegenomen t.o.v. 2018. Naast de investeringen wordt het rendement van warmteleveranciers ook beïnvloed door de inkoopprijzen van gas en elektriciteit, het weer, de Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE), en het aantal gerealiseerde aansluitingen en de leeftijd van de warmtenetten.

Omdat rendementen beïnvloed worden door meerdere factoren, is het niet vanzelfsprekend dat hogere warmtetarieven ook leiden tot hogere rendementen. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in de ontwikkeling van de gemiddelde rendementen ten opzichte van de omzet. In 2019 steeg het warmteleveringstarief en mede daardoor de omzet maar daalde het gemiddelde rendement vergeleken met 2018. In de Rendementsmonitor gaat de ACM in op de effecten van verschillende factoren op het rendement. De ontwikkeling van de gemiddelde rendementen van vergunninghoudende warmteleveranciers over de afgelopen vijf jaren (2016-2020) is als volgt: 4,8% - 5,5% - 6,4% - 5,5% - 4,2%.

Redelijk rendement
De ACM heeft op 8 oktober 2021 aanvullende bevoegdheden gekregen voor het bepalen van een redelijk rendement voor warmteleveranciers. Hierdoor verwacht de ACM voor de eerstvolgende Rendementsmonitor de rendementen van warmteleveranciers te kunnen toetsen aan een door de ACM vast te stellen norm. De ACM is in 2021 gestart met het ontwikkelen van een methode om redelijke rendementen vast te stellen en betrekt hier ook de warmtesector en vertegenwoordigers van gebruikers bij.

VEMW, 21 december 2021