Terug naar nieuws

Industrie toont grote belangstelling voor SDE++ om verduurzaming te gaan realiseren

Budget SDE++ van 5 mrd euro (2021) met 7 mrd euro overvraagd

Klimaat Beleid en toezicht7 december 2021Karin Burghouwt

In de 2021 openstellingsronde van de SDE++ is het budget van 5 mrd euro zwaar overvraagd met maar liefst 7 mrd euro. In totaal is voor 12 mrd euro subsidie aangevraagd voor 4109 projecten, die gezamenlijk 7,26 Mton CO2-reductie per jaar moeten opleveren. De grootste aanvragers zijn de technologieën CCS/CCU en elektriciteitsproductie door middel van zon op land en dak. Alleen al de industrie zou met voldoende SDE++ budget 6 Mton reductie kunnen reduceren, hetgeen nog kan toenemen door onder meer een verbreding van de subsidieregeling voor nieuwe technologieën.

Emissiereductie in de industrie zet door
Algemeen Directeur Hans Grünfeld van VEMW: “De SDE++ 2021 laat wederom zien dat industriële energiegebruikers hard bezig zijn om hun CO2-emissies te verminderen. Door middel van CCS en CCU, hernieuwbare warmte en elektrificatie-opties kan in deze SDE-ronde al ruim 6 Mton aan CO2-emissies per jaar bespaard worden, mits alle ingediende projecten gehonoreerd worden. Dit is een significant deel van de reductieopgave voor de industrie (14,3 Mton Klimaatakkoord 2030).

SDE++ 2022 en 2023
Het kabinet heeft voor de SDE++ 2022 3 mrd euro extra beschikbaar gesteld om te kunnen voldoen aan het Urgenda vonnis. Daarnaast is het ministerie van EZK van plan om het plafond van ruim 7 Mton op CCS met de openstelling van de SDE++ 2022 met 2,5 Mton te verhogen. Grünfeld: “Het verhogen van de cap op CCS zorgt er voor dat meer bedrijven aanspraak kunnen maken op de SDE++ gelden en er een gelijker speelveld ontstaat tussen de bedrijven in plaats van een wedstrijd wie het snelst aanspraak kan doen op de SDE++.”

Verbetering SDE++-regeling
Zoals de staatsecretaris in de brief aan de Tweede Kamer uitlegt heeft de SDE++ ook een keerzijde. Reductiemethoden die ook na 2030 relevant blijven, zoals elektrificatie van warmte door middel van warmtepompen en elektrische boilers, komen vaak niet in aanmerking voor de SDE-fondsen. De staatsecretaris stelt daarom hekjes voor, die er voor moeten zorgen dat technieken met een hogere subsidie-intensiteit toch in aanmerking komen voor SDE++-subsidie doordat er budget voor gereserveerd is. Grünfeld: “Het toepassen van hekjes in de SDE-tenderregeling zorgt er voor dat delen van de industrie die door de grote subsidiebehoefte per kton vermeden CO2 geen realistische mogelijkheid hebben om hun emissiereductie te realiseren aanspraak kunnen maken op de SDE++. Ook deze bedrijven moeten op een doelmatige wijze kunnen verduurzamen door middel van technologieën die tot ver na 2030 relevant blijven. Het is belangrijk dat met de invoering van de hekjes de algehele doelmatigheid van de SDE++ in stand blijft doordat de hekjes op de juiste manier ingezet worden. Het is belangrijk dat deze in overleg met de bedrijven die aanspraak op de SDE++ willen maken worden vastgesteld.” Daarnaast blijft het een probleem dat niet alle technieken in aanmerking kunnen komen voor de SDE++. Grünfeld: “De emissiereductie kan nog vergroot worden door uitbreiding van technologie-categorieën, zoals systeemgeïntegreerde warmtepompen, oxyfuel verbranding in fornuizen en ovens, en CO2-recycling bij de productie van CO (syngas). Wij pleiten ervoor deze technologieën uiterlijk 2023 mee te nemen in de regeling.”

Voor de SDE++ 2022 wordt een nieuwe openingstijd voorgesteld door de staatsecretaris van juli 2022 tot eind september 2022.

VEMW, 7 december 2021