Terug naar nieuws

GTS legt concept transportvoorwaarden TSC 2022 voor aan de markt

Aangepaste voorwaarden 1 januari 2022 van kracht

Gassen Netwerken8 november 2021Karin Burghouwt

Landelijk gasnetbeheerder GTS heeft concept transportvoorwaarden, de Transmission Service Conditions (TSC) voor 2022 ter consultatie voorgelegd aan de markt. Deadline voor de indiening van een zienswijze is 6 december 2021, waarna de nieuwe TSC 2022 medio december gepubliceerd zal worden en per 1 januari 2022 van kracht zal zijn.

Voorwaarden
GTS heeft haar algemene voorwaarden voor netgebruikers opgenomen in transportvoorwaarden (TSC) en aansluitvoorwaarden (Grid Connection Agreement, GCA). Die hebben betrekking op de bilaterale, contractuele afspraken tussen landelijk gasnetbeheerder GTS enerzijds en shippers (TSC) en aangeslotenen (GCA) anderzijds. Ze bieden een nadere invulling van afspraken die wettelijk zijn verankerd in de Gaswet en ministeriële regelingen (Ministerie van EZK) en de tarieven- en technische codes (ACM).

In de TSC zijn de algemene voorwaarden van GTS beschreven voor het transport van aardgas en de transportgerelateerde diensten. Die voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen GTS en een ‘shipper’ (erkend programmaverantwoordelijke) of een ‘AMEX’ (Aangeslotene Met EXitcapaciteit).

Wijzigingen
In vergelijking met de TSC 2021 is in de concept TSC 2022 een aantal wijzigingen doorgevoerd. De meeste voorgestelde wijzigingen zijn gericht op een verduidelijking van de tekst of een correctie op de tekst of een doorverwijzing. Soms is een artikel toegevoegd (voorbeeld: vergoeding voor de Line Pack Flexibility Service), soms is ook informatie geschrapt (voorbeeld: netwerkpunt Balgzand, informatie over Wobbe-label en Gassysteem per netwerkpunt). VEMW zal het concept voorleggen aan haar leden en een zienswijze voorbereiden.

VEMW, 8 november 2021