Terug naar nieuws

Groot elektrificatie potentieel industrie vraagt om stappen van overheid en netbeheerders

Routekaart elektrificatie aangeboden aan staatssecretaris

Klimaat 14 oktober 2021Thessa de Ridder

Vandaag is de ‘Routekaart elektrificatie’ aangeboden aan Directeur Generaal Gaastra. De routekaart is ontwikkeld op verzoek van de werkgroep Power-to-Industry in opdracht van de uitvoeringstafels Industrie en Elektriciteit van het Klimaatakkoord. De routekaart beschrijft het technisch duurzame elektrificatie potentieel voor de industrie voor directe (elektronen) en indirecte (waterstof) toepassing. VEMW was als vertegenwoordiger van de industrie betrokken bij het opstellen van de routekaart.

Groot potentieel
De routekaart illustreert het grote directe en indirecte technisch potentieel om de energiebehoefte van de industrie koolstofarm te elektrificeren. Het totale potentieel kan, rekening houdend met conversieverliezen, oplopen tot 130 TWh in 2050, hetgeen vele malen de huidige elektriciteitsvraag van de industrie is. De conversieverliezen kunnen er overigens toe leiden dat de industrie in 2050 meer energie gebruikt dan nu. Het is belangrijk om aan te geven dat het hier om het technisch potentieel gaat. Alternatieve opties zoals CCS en biomassa kunnen een doelmatiger route zijn naar een duurzamere industrie en de enorme druk op de elektriciteitsvraag en belasting van de infrastructuur verminderen. Het is dan ook belangrijk om kostenefficiënte en doeltreffende maatregelen te nemen om aan het Klimaatakkoord en de Europese klimaatdoelstellingen te voldoen.

Randvoorwaarden
Na het rapport van Taakgroep Extra Opgave, het TIKI-rapport en de CESsen bevestigt de Routekaart elektrificatie opnieuw de mogelijkheden en de wil van de industrie om te verduurzamen, maar geeft het ook aan dat aan de noodzakelijke randvoorwaarden nog niet is voldaan. In de Routekaart is een lijst acties opgenomen die de werkgroep Power-to-Industry bij de industrie, netbeheerders en overheid belegt. Wanneer de overheid geen duidelijkheid over elektrificatiedoelstellingen geeft dan wordt het voor zowel de netbeheerder, de energieproducent en de industrie lastig om tot een gezamenlijke groei van vraag en aanbod te komen. Daarnaast leiden de intermitterende elektriciteitsproductie van wind en zon tot een vraag naar meer en flexibeler stroomgebruik, maar ook hier moeten nog hindernissen worden weggenomen.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Industriële verduurzaming wordt in Nederland gestimuleerd vanuit de SDE++ regeling, waarbij de meest kostenefficiënte methode om CO2-emissies te reduceren gesubsidieerd wordt. Elektrificatieprojecten lukt het vaak niet om subsidie te krijgen doordat het relatief duur is. Het belang van elektrificatie is groot en daarom zou de overheid naar onze opvatting extra middelen vrij moeten maken om elektrificatie de impuls te geven die het nodig heeft om te worden toegepast en door opschaling goedkoper te worden. Daarnaast bestaan er hindernissen in de nettarieven, die een flexibel gebruik van elektriciteit in de weg staan. Ook beperkingen in de beschikbaarheid van capaciteit op het elektriciteitsnet vormen een barrière voor investeringen in elektrificatie. Deze hindernissen moeten weggenomen worden om de businesscase voor elektrificatie te verbeteren.”

Verantwoordelijkheid industrie
Naast de netbeheerder en de overheid ligt er volgens de opstellers van de routekaart ook een verantwoordelijkheid bij de industrie. Netbeheerders hebben moeite om tijdig netuitbreidingen te realiseren waardoor filevorming (congestie) op het net ontstaat. De Routekaart adviseert om een betrouwbaar veilig mechanisme op te stellen voor uitwisseling van vertrouwelijke data over het vraagpotentieel van elektrificatieprojecten en hun potentiële flexibiliteit. Dit zou de netbeheerders moeten helpen doelmatiger en tijdiger netuitbreidingen te realiseren, waardoor bedrijven tijdig kunnen elektrificeren.

VEMW, 14 oktober 2021