Terug naar nieuws

Kanttekeningen VEMW bij rechtszekerheid en doelmatigheid spelregels congestiemanagement

Zienswijze op voorgenomen besluit ACM m.b.t. congestiemanagement

Elektriciteit Netwerken6 oktober 2021Thessa de Ridder

VEMW heeft in reactie op het voorgenomen besluit van toezichthouder ACM een zienswijze ingediend. Congestiemanagement biedt spelregels voor het omgaan met filevorming op de elektriciteitsnetten. Het voorkomt het onnodig weigeren van transportverzoeken door netbeheerders. De voorgenomen wijziging van de Netcode Elektriciteit zal leiden tot meer toepassing van congestiemanagement om de capaciteitsbenutting te verhogen en daarmee het aantal onterechte transportweigeringen te verkleinen. VEMW is overwegend positief over het voorgenomen besluit, en plaatst een aantal belangrijke kanttekeningen om de rechtszekerheid van aangeslotenen te borgen en ondoelmatige kostenstijgingen te voorkomen.

Rechtszekerheid
Voor aangeslotenen is van groot belang dat zij zeker zijn van hun rechten wanneer er op het elektriciteitsnet onvoldoende transportcapaciteit beschikbaar is. In zo’n situatie van een capaciteitstekort biedt het uitvoeren van congestiemanagement de laatste mogelijkheid om weigering van transport te voorkomen. De ACM spreekt in de toelichting op het ontwerpbesluit een wens uit om (met name regionale) netbeheerders te dwingen vaker congestiemanagement toe te passen. VEMW ondersteunt dit voornemen en doet enkele concrete voorstellen om de codeteksten in lijn te brengen met de beoogde realisatie van dit doel in de praktijk. Transparante en toetsbare voorwaarden voorkomen het onterecht weigeren van congestiemanagement. VEMW stelt daarom voor de netbeheerder te verplichten om alle gegevens te verschaffen die een afnemer nodig heeft om afwijzing van transport te controleren. Dit maakt het capaciteitstekort controleerbaar en toetsbaar. In het ontwerpbesluit ontbreekt daarnaast een eenduidige verplichting voor de netbeheerder om congestiemanagement toe te passen. VEMW stelt daarom voor om, in plaats van “De netbeheerder stelt aangeslotenen in staat”, een bewoording te gebruiken als ““Netbeheerders passen congestiemanagement toe, behoudens (...)”

Doelmatigheid
Congestiemanagement moet voorkomen dat schaarse transportcapaciteit onnodig onbenut blijft, omdat deze onbenutte capaciteit een economische waarde heeft. Door transportrechten van aangeslotenen op momenten van gelijktijdige piekbelasting af te kopen, kan in totaal meer transport worden gefaciliteerd. De kosten die hiervoor worden gemaakt moeten echter in lijn zijn met de economische meerwaarde van het transport dat daardoor kan worden gefaciliteerd. Deze kosten voor het uitvoeren van congestiemanagement worden bovendien uiteindelijk weer verdisconteerd in nettarieven. Ter bescherming van alle afnemers pleit VEMW daarom voor een goed onderbouwde begrenzing van de kosten voor congestiemanagement. De ACM stelt daartoe een financiële grens voor per congestiegebied: congestiemanagement moet worden uitgevoerd tot aan een bedrag van €X,-. Hiervoor wordt een vaste meerwaarde in €/MWh verondersteld. Echter, een kwartier lang geen elektriciteit kunnen verbruiken vertegenwoordigt voor bijvoorbeeld een chemiefabriek een hogere financiële waarde dan een kwartier lang geen elektriciteit invoeden een zonnepark-exploitant kost. Dit onderscheid rechtvaardigt een aangescherpte onderbouwing, om doelmatig congestiemanagement te borgen.

Hans Grünfeld, algemeen directeur: “Het ontwerpbesluit is een grote verbetering van de bestaande regelgeving. Dit neemt niet weg dat VEMW enkele belangrijke kanttekening plaatst om het ontwerp verder aan te kunnen scherpen. Daarbij mag niet worden vergeten dat congestiemanagement altijd plaatsvindt ter overbrugging van een netverzwaringsperiode: dit ontwerpbesluit maakt de last van het netcapaciteitstekort beter draagbaar, maar het vinden van een oplossing daarmee niet minder urgent.”

VEMW, 6 oktober 2021