Terug naar nieuws

Definitieve sluiting Groningen gasveld eind 2023

Ook industrie levert met ombouw een bijdrage

Gassen Beleid en toezicht27 september 2021Thessa de Ridder

Vanaf 1 april 2022 wordt met de ingebruikname van de nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek een kantelpunt in de winning van aardgas uit het Groningenveld bereikt. Die winning wordt dan primair bepaald door het minimale volume dat nog nodig is om productielocaties operationeel te houden. Het winningsniveau in het gasjaar 2021-2022 wordt vastgesteld op 3,9 mrd Nm3 (bcm) in een temperatuur-gemiddeld jaar, ver onder het voorziene basispad van 11,2 bcm en een halvering t.o.v. het huidige gasjaar (8,1 bcm) dat 1 oktober afloopt. Dat blijkt uit het Vaststellingsbesluit Groningen gasveld 2021-2022 dat minister Blok (EZK) aan het parlement heeft gestuurd.

Maatregelen
Het kabinet heeft een groot aantal maatregelen getroffen die enerzijds gericht zijn op het zoveel mogelijk verminderen van de vraag naar laagcalorisch gas (afbouw export [3 bcm], ombouw grootverbruikers G-gas [0.5 bcm]), en anderzijds op het vergroten van het aanbod van laagcalorisch gas (aanpassing stikstofinstallatie Wieringermeer [5 bcm], bouw stikstoffabriek Zuidbroek [7 bcm], vergroten G-gasopslag Norg [0,8 bcm]). De minister geeft aan te blijven zoeken naar maatregelen om het winningsniveau nog verder te verlagen en het Groningen gasveld zo snel mogelijk (Q3-2023 of 2024) te sluiten, zoals ombouw van de gasopslag Grijpskerk [6 bcm]. Die ombouw zou ook bijdragen aan de leveringszekerheid en de robuustheid van de Nederlandse gasvoorziening. Het Groningen gasveld is vanaf medio 2022 alleen nodig als reservemiddel, mits de nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek tijdig gereed is.

Voorzieningszekerheid
Landelijk gasnetbeheerder GTS heeft de minister geadviseerd om rekening te houden met haperingen van de nieuwe stikstofinstallatie wanneer die in gebruik wordt genomen. De kans daarop is weliswaar als klein ingeschat, maar deze storingen kunnen wel verstrekkende gevolgen hebben. In een pieksituatie zou een tekort kunnen ontstaan ter grootte van de gasvraag van ongeveer 1 miljoen huishoudens. Reden voor het kabinet om voor het komende gasjaar vast houden aan het genoemde gaswinningsniveau van 3,9 bcm, en een definitieve sluiting te voorzien per Q3-2023, met een mogelijke uitloop naar 2024. Een van de voorwaarden om die sluiting te vervroegen is de welwillende medewerking van de grootste – industriële - verbruikers van laagcalorisch gas.

VEMW, 27 september 2021